کانون ارزیابی یا Assessment Center فرایندی است که در آن کاندیداها برای شاخص خاصی که مورد نظر سازمان مطبوع است برای جایگاه های مدیریتی، ارزیابی می شوند. 


کانون ارزیابی فرایند و شکلی از ارزیابی است که افراد را در موقعیت‌های مختلف و چالشی قرار می‌دهد تا برخی شایستگی‌های کلیدی آن‌ها را مورد ارزیابی قرار دهد. کانون ارزیابی معمولاً برای رسیدن به اهداف زیر مورد استفاده قرار می گیرد:


1- ارزیابی افراد جهت استخدام

2- ارزیابی افراد جهت ارتقاء در سازمان

3- ارزیابی افراد برای پست‌های حساس و خاص

4- ارزیابی افراد جهت گزینش بهترین‌ها و قطع همکاری با سایرین

در طی این فرآیند کاندیداها از نظر شخصیت، رفتار و استعداد به وسیله تکنیک های مختلفی ارزیابی می شوند. این پروسه یا فرآیند شامل مصاحبه، تمرینات گروهی، امتحانات و تست های شخصیتی است.

فرایند کانون ارزیابی

1- تعیین شایستگی‌های کلیدی

2-  طراحی فعالیت‌های جهت ارزیابی شایستگی‌های فردی

3- طراحی فعالیت‌های گروهی جهت ارزیابی شایستگی‌های بین فردی

4-  اجرای تست های شخصیتی

5- مصاحبه‌های تخصصی

6- تهیه گزارش بازخورد برای هر فرد


برای اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.