برنامه توسعه کارشناسان (12 ساعت - 640,000 تومان)


روز برگزاری ساعت برگزاری تعداد جلسات تاریخ شروع تاریخ اتمام
یکشنبه ها 17 تا 19:30 بعد از ظهر 4 1396/11/01 1396/11/29 برای ثبت نام باید وارد سایت شوید
دوشنبه ها 8 تا 10:30 صبح 4 1396/11/02 1396/11/23 برای ثبت نام باید وارد سایت شوید
دوشنبه ها 17:00 تا 19:30 بعد از ظهر 5 1396/11/30 1396/12/28 برای ثبت نام باید وارد سایت شوید
شنبه ها 17:00 تا 19 بعد از ظهر 6 1396/11/14 1396/12/19 برای ثبت نام باید وارد سایت شوید

بهترین مدل مدیریتی من (15 ساعت - 745,000 تومان)


روز برگزاری ساعت برگزاری تعداد جلسات تاریخ شروع تاریخ اتمام
یکشنبه ها 8 تا 10:30 صبح 6 1396/11/01 1396/12/15 برای ثبت نام باید وارد سایت شوید
سه شنبه ها 15 تا 17:30 بعد از ظهر 6 1396/11/02 1396/12/08 برای ثبت نام باید وارد سایت شوید