تعداد سوالات: 24

مدت زمان: 7 دقیقه

آزمون دیسک (DISC):

 این مدل برای اولین بار در سال 1928 میلادی توسط دکتر ویلیام مولتون مارستون (William Moulton Marston) معرفی شد. مارستون اعتقاد داشت که چهار سبک رفتاری وجود دارد که می توان افراد را بر اساس آن طبقه بندی نمود. هر چهار سبک رفتاری، با شدت و ضعفی متفاوت در همه ی افراد مشاهده می شوند؛ اما هر فرد یک سبک یا دو سبک غالب رفتاری دارد که معمولاً طبق آن نسبت به محیط پیرامون خود واکنش نشان می دهد.

مدل رفتاری DISC، زبان مشترکی است برای شناخت و بازگشایی رموز رفتاری افراد و پیش‌بینی رفتارهایی که به طور معمول از آن‌ها مشاهده می‌شود. اطلاعات کسب شده بر اساس مدل DISC کمک می‌کند تا با دانستن این‌که افراد چه تمایلات فکری دارند و زبان بدن آن‌ها چگونه است، بتوان مدل رفتاری آنها را حدس زد و بهتر با آنها رابطه برقرار کرد.

DISC از چهار حرف S‌ ، I ، D و C، تشکیل شده است. در این مدل چهار تیپ شخصیتی بارز S ، I ، D و C وجود دارد که به تیپ شخصیتی DISC معروف می‌باشد. هر کدام از این حروف مخفف یک کلمه ی انگلیسی می‌باشند.

D مخفف کلمه Dominance (تسلط ـ نفوذ)

I مخفف کلمه Influence (تأثیرگذاری)

S مخفف کلمه Steadiness (باثباتی)

C مخفف کلمه Conscientious (وظیفه‌شناسی)

هر یک از افراد مقداری از ویژگی‌ها را دارا هستند و این یکی از مزایای مدل DISC می‌باشد. هیچ شخصی به طور کامل S ، I ، D یا C نیست، بلکه هر یک از افراد، ترکیبی از این چهار ویژگی را کم یا بیش دارد. ویژگی‌ اصلی فرد ویژگی ای است که شاخص آن از بقیه بیشتر است و با یکی از این چهار حرف شناخته می‌شود، اما ممکن  است بقیه را نیز بالاتر از حد متوسط داشته باشد.

روایی و پایایی:

در تحقیقات زیادی از سال‌ 2006 آلفای کرونباخ این آزمون مورد تایید قرار گرفته است. در سال ۲۰۱۳، ۸۷/. در سال ۲۰۱۲، ۹۰/. درسال ۲۰۱۱، ۸۸/. و در سال ۲۰۱۰، ۸۵/. بوده است. این اعداد بیانگر قدرت بالای این آزمون در سنجش مولفه‌های رفتاری است.

با توجه به اینکه آزمون دیسک ، یک آزمون رفتار شناسی است و نه شخصیت شناسی، تست و تایپ بکارگیری آزمون دیسک را در کنار سایر آزمونهای معتبر تیپ شناسی به طور همزمان، توصیه می نماید

نکاتیراجع به این آزمون:

در این آزمون 15 تیپ رفتاری به صورت استاندارد تعریف شده است و ما نیز در تست و تایپ آن ها را ارائهمیدهیم. توجهداشتهباشید که از ترکیباتدوتایی و سه تایی، چهارعاملاصلی این آزمون، بی نهایت مدل رفتاریمیتوانتعریفنمود که امروزه فقط 15 مورد از آن ها استاندارد شده است و به عنوان تیپ رفتاری و الگو، ارائه شده است. لذا ممکن است تیپ رفتاری شما به صورتیباشد که هنوز در آزموندیسکبرای آن الگوییمعرفینشدهباشد. با این حال شما میتوانید با مراجعه به قسمتمقالات ما از کلیات هر یک از عوامل، اطلاعاتی را کسب نمایید. 

برای هر فرد سه نمودارنشانداده می شود. 

1. نمودار اول نمودار تیپ رفتاری شما در محل کار (Working Style) است.

2. نمودار دوم تیپ رفتاریشخصی شما (Personal Style) است.

3. نمودار سوم تیپ رفتاریاجتماعی شما (Public Style) است.