آزمون سبک مذاکره


تعداد سوالات
35
مدت زمان
5 دقیقه

شروع آزمون


آزمون سبک مذاکره (Negotiation Personality) به بررسی و شناخت دیدگاههای هر فرد در مذاکره می پردازد. نکته مهم در این آزمون اینست که امتیاز هر بخش، برای هر فرد با افراد دیگر قابل مقایسه نیست. مذاکره کننده حرفه‌ای، کسی است که در هر شرایط، دارای شخصیت مناسب و موثر برای آن مذاکره باشد.
رسیدن به نتیجه مطلوب در مذاکرات فردی و سازمانی، اهمیت بالایی در حوزه کسب و کار و زندگی فردی دارد. آشنایی با نقاط ضعف و قوت در این زمینه که قابلیت آموزش و یادگیری مهارت ها نیز درآن امکان پذیر است؛ از مهمترین فاکتورهای کشف خود، می باشد. به همین دلیل تست و تایپ، آگاهی از نتایج این آزمون، در کنار سایر آزمونهای حوزه کسب و کار را، توصیه می نماید.


تیپ های شخصیتی در مذاکره به 5 دسته تقسیم می شوند:

  1. اجتناب کننده
  2. رقابتی
  3. سازشکار
  4. مصالحه کننده
  5. در پی همکاری


هیچ کدام از موارد فوق ارجحیتی نسبت به هم ندارند بلکه شرایط است که تعیین میکند چه روشی کارسازتر است. با این آزمون شما در خواهید یافت در مذاکرات بیشتر از چه مدلی پیروی می کنید و به نقاط قوت و شرایطی که شما در آن مسلط تر خواهید بود، پی میبرید.


شروع آزمون