خدمات مشاوره و سرمایه انسانی تست و تایپ:

تست و تایپ با رویکردی نوین به حوزه سرمایه انسانی آماده همکاری با شرکت‌ها در جهت پیشبرد و یکپارچه نمودن بحث منابع انسانی در آن‌ها است. بر این اساس مدلی که تست و تایپ آن را متناسب با شرکت شما به اجرا در خواهد آورد، شامل مراحل زیر خواهد شد. قابل ذکر است که مراحل زیر می‌توانند با توجه به نیاز کارفرما حذف و یا اضافه شوند.

1.  عارضه یابی و تدوین فرهنگ سازمانی

2.  تیم سازی در سازمان

3.  تحلیل مشاغل

4.  جذب و استخدام

در دنیای امروز مهارت و سرمایه نمی‌تواند به تنهایی موفقیت سازمان‌ها را تضمین نماید. آنچه سازمان‌ها را متمایز می‌کند، سرمایه انسانی آن‌ها است. در کمپین تست و تایپ این گام به عنوان اولین قدم مورد بررسی قرار می‌گیرد. هر سازمان‌ها باید متناسب با هویتی که دارد، بستر فرهنگی خاصی را برای کارکنانش فراهم سازد. لذا در اولین گام عارضه یابی و تدوین فرهنگ سازمانی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

1-  عارضه یابی و تدوین فرهنگ سازمانی

هر سازمانی دارای یک شخصیت منحصر به فرد است. این شخصیت، فرهنگی را خلق می‌کند که به ‌عنوان مجموعه‌ای از باورها و ارزش‌های مشترک بر رفتار و اندیشۀ اعضای سازمان اثر می‌گذارد. فرهنگ قوی یک سازمان کمک می‌کند، رفتار و عملکرد افراد هدایت شود. اما گاهی فرهنگ "مطلوب" سازمان با فرهنگ "موجود" سازمان بسیار متفاوت است. این تعارض می‌تواند مانع از پویایی سازمان شود. بر همین اساس تست و تایپ مراحل زیر را در سازمان‌های متقاضی، انجام می‌دهد.

a.  شناسایی فرهنگ "موجود" و "مطلوب" سازمان

فرهنگ سازمان به کمک پرسشنامه و آنالیز استاندارد پاسخ‌ها، مصاحبه با مدیر و افراد سازمان تخمین زده خواهد شد. خروجی این تحلیل نشان خواهد داد که مدیریت و کارکنان چقدر با فرهنگ ایده آل خود در سازمان فاصله دارند.

b.  شناسایی فرهنگ متناسب با هویت سازمان

دراین مرحله فرهنگ مناسب سازمان براساس موارد زیر برای سازمان طراحی می‌شود.

  I.  هویت سازمان

  II.  نوع صنعت

  III.  فرهنگ ایده آل از دید مدیریت

c.  تعیین مدل شایستگی‌های فرهنگی سازمان

برای اجرا و تقویت یک فرهنگ لازم است تا افرادی وارد سازمان شوند که از شایستگی‌های خاصی متناسب با فرهنگ سازمان برخوردار باشند. لذا مدل شایستگی، برای سازمان مشخص می‌کند که چه ویژگی‌های دانشی، رفتاری و مهارتی برای ورود به سازمان الزامی است.

d.  فرهنگ سازی در سازمان

از آن جایی که فرهنگ سازمانی را، باید به مرور برای کارکنان فعلی و آتی تبیین نمود، لازم است تا تمهیداتی نظیر آموزش‌های مستقیم و غیرمستقیم نیز تدوین گردد. پروژه‌های آموزشی برای هر سازمان به طور خاص و با توجه به نیاز سازمان توسط تست و تایپ طراحی می‌شود. این پروژه‌ها خود می‌توانند از جنس آموزش تئوری، فعالیت، گیمیفیکیش و بازی‌های خاص باشند.

2-  تیم سازی در سازمان

موفقیت و شکست سازمان‌ها بیش از آنکه به عواملی مانند هوش و دانش اعضای سازمان مربوط باشد، به عوامل رفتاری آنها وابستگی دارد. پویایی سازمان‌ها مستلزم داشتن تیم‌هایی چابک است که در برابر چالش‌ها به سرعت تصمیم گیری کنند. اما این تیم‌ها باید از توانایی و مهارت کافی برای اتخاذ تصمیمات مناسب برخوردار باشند. در کمپین تست و تایپ، دومین گام، شناسایی نقاط از نظر دور مانده رفتارهای تیمی و عملکردهای مهم از تیر رس دور مانده افراد موجود در سازمان است. بر اساس این مدل شکاف‌ها در سازمان شناسایی شده و در جذب اعضای جدید، این موارد به شایستگی‌ها اضافه خواهند شد. بر همین اساس، مراحل زیر در کمپین تیم سازی تست و تایپ در سازمان متقاضی به اجرا در خواهد آمد.

a.  شناسایی تیم‌های سازمانی

یکی از بحران‌های عملکردی در سازمان‌ها، عدم تعریف تیم و درک مفاهیم تیم سازی در سازمان می‌باشد. روابط مبهم کاری و تیمی یکی از معضلات بزرگ سازمانی است. لذا با شناسایی تیم‌ها و اهداف آن‌ها، حوزه‌های عملکردی آن‌ها مشخص خواهد شد.

b.  ارزیابی و عارضه یابی تیم‌ها

هر تیم برای موفقیت باید از تعادل و هماهنگی در حوزه‌های فکری، ارتباطی و اجرایی برخوردار باشد. هر فردی در یکی از نقش‌های رفتاری، موفقیت بیشتری در تیم خواهد داشت. بسیاری از تیم‌ها ممکن است ازنظر عملیاتی بسیار مجریان قوی باشند. اما کمبود خلاقیت و نوآوری، آن‌ها را از پیشروی باز می‌دارد. با بررسی تیم‌ها نقاط ضعف و قوت آن‌ها شناسایی شده و راهکارهایی برای دستیابی به اهداف، طراحی خواهد شد.

c.  تعیین مدل‌های رفتاری و تطبیق با تیم

در مدل‌های رفتاری، افراد مورد بررسی قرار می‌گیرند تا ترجیحات فردی آن‌ها، نقاط قوت و ضعف‌های احتمالی آن‌ها شناسایی شوند. این مدل‌های رفتاری با نقش‌های تیمی افراد تلفیق شده و تحلیلی را ارائه خواهد داد که می‌تواند منجر به درک بیشتر انگیزه‌های افراد شود.

3-  تحلیل مشاغل

هر سازمان از تعدادی شغل تشکیل شده است که هرکدام از این مشاغل، در سازمان‌های متفاوت با فعالیت‌های متفاوتی، درگیر خواهد شد. لذا، برای هر سازمان و برای هر جایگاه شغلی باید وظایف، فعالیت‌ها و دیگر پارامترهای شغلی بررسی و تدوین شود. در این مرحله تست و تایپ با کمک مصاحبه‌ با کارفرما و کارکنان موجود در سازمان، شرح شغل را تدوین می‌نماید و شایستگی‌های شغلی را برای هر شغل تدوین می‌کند. مراحل زیر در کمپین تحلیل مشاغل تست و تایپ اجرا خواهد شد.

a.  طراحی فرایند شغلی

از آنجایی که هر شغل در ارتباط با سایر مشاغل تعریف می شود، لذا باید فرایند شغلی طراحی و تدوین گردد. در این فرایند، روابط شغلی و روندکار مشخص خواهد شد.

b.  شرح شغل

شرح شغل مشخص می‌کند که چه کاری، با چه شرایطی و از چه طریقی باید انجام شود. درنتیجه مراحل ارزیابی مشاغل و افراد به شایستگی صورت خواهد گرفت.

c.  شرایط احراز شغل

برای اینکه یک شغل به خوبی انجام شود، باید فردی آن را انجام دهد که از نظر علمی، تخصصی و توانایی، استعداد و مهارت کافی داشته باشد. با تعیین این ویژگی‌ها استخدام و ارتقا افراد تسهیل خواهد شد.

d.  تعیین مدل شایستگی شغلی

در فضای کسب و کارهای پیشرو، افراد فراتر از مدرک تحصیلی و سابقه کار مورد ارزیابی قرار می گیرند. آن‌ها باید شایستگی لازم را جهت اخذ شغل مربوطه داشته باشند. لذا برای هر شغل یک مدل شایستگی تدوین خواهد شد، تا بیانگر ویژگی‌های دانشی، مهارتی و رفتاری لازم برای کسب حداکثر عملکرد در آن شغل را بیان دارد.

4-  جذب و استخدام

اریک اشمیت مدیر ارشد گوگل می‌گوید: مهمترین کار یک مدیر استخدام افراد مناسب است. سازمان‌های موفق دارای یک فرایند ساختار یافته در مصاحبه استخدامی هستند. آن‌ها می‌دانند که به چه کسی، با چه شرایطی نیاز دارند. در فرایند استخدام در کمپین تست و تایپ مشخص می‌شود که سازمان چه شایستگی‌هایی را، چگونه باید بسنجد. لذا ارزیابی‌ها منسجم، ساختارمند و هدفمند خواهند بود. گام‌های زیر در کمپین جذب و استخدام تست و تایپ اجرا می‌شود.

a.   طراحی فرایند استخدام

در این مدل فرآیند استخدام افراد طراحی و تدوین می‌شود. شایستگی‌ها و شریط افراد اولویت بندی و مشخص می‌گردند.

b.  ارزیابی متقاضیان شغلی

در فرایند استخدام با افرادی روبرو خواهیم شد که ممکن است برتری هایی نسبت به یکدیگر برای احراز شغل داشته باشند و ارزیابی متقاضیان کار پیچیده‌ای خواهد بود. اما با داشتن یک ساختار هدفمند ارزیابی کاندیداها برای انتخاب مناسب‌ترین فرد آسان خواهد بود. از تست‌ها و آزمون‌های رفتاری و شخصیتی دراین فرایند کمک گرفته خواهد شد تا افرادی انتخاب شوند که از نظر فرهنگی و شایستگی، حداکثر عملکرد را به سازمان ارائه دهند.

5-  مدیریت عملکرد

در نگاه کلان به سازمان، باید استراتژی‌ها و اهداف سازمان، تعیین کننده عملکرد افراد و تیم‌ها باشد. لذا با تکیه بر هویت سازمان، عملکرد‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. اما برخلاف "ارزیابی عملکرد" سنتی، که مدیران براساس معیارهای کمی و ثابت، عملکرد را می سنجیدند، در "مدیریت عملکرد"، توافقنامه‌های عملکردی بین کارکنان و سرپرستان روند کار را مشخص خواهد کرد. در این توافقنامه‌ها براساس شاخص‌های کلیدی مسیر مشخص دستیابی به اهداف شغلی، تیمی و سازمانی مشخص خواهد شد. در کمپین مدیریت عملکرد تست و تایپ، مراحل زیر اجرا می‌شود.

a.  تعیین شاخص‌های عملکردی

سازمان‌ها برحسب مرحله استراتژیک خود، شاخص‌های متفاوتی را برای ارزیابی عملکرد خود تعیین می‌کنند. تعیین این شاخص‌ها کمک می‌کند تا یکپارچگی و هماهنگی بین عملکرد واحد‌های مختلف سازمان صورت گیرد.

b.  توافقنامه اهداف عملکردی کارکنان

هر فرد در موقعیت شغلی باید برحسب اهداف شغلی و توانمندی‌های فردی باید یک برنامه عملکردی را با سرپرست خود تدوین نماید. دراین برنامه نقاط قابل بهبود هر فرد برای داشتن عملکرد بهتر تعیین شده و نحوه دسترسی به آن‌ها مشخص می‌شود.