خودشناسیواقعینعمتیگرانبها است که نتیجه آن کمالانسان‌ها است.آگاهی از نوع شخصیت خود، ما را با موضوعی دشوار روبه رو می‌کند و آن برخوردشجاعانه با واقعیت‌های دنیایدرونی ما است که بایدموردتوجه ما قرار بگیرد و فقط در صورت پذیرش این واقعیت‌ها است که ما می‌توانیم مسیر زندگی خود را متحول و موفقیت خود را چند برابر کنیم.




وقتی به شیوه‌ای خاص از زندگی کردنعادت می‌کنید،  تصور یک زندگی به شیوه‌ای متفاوت کاملاً دشوار است. هر چه مدت بیشتری را به شکلی مشخص طی کردهباشیدبیشتر می‌خواهید در همان سطح و سبک باقیبمانید. اگر به سطحی از موفقیت رسیده‌اید و عادت به این دارید که موفق ارزیابیشویدممکن است از نو شروعکردنغیرقابلتصوربرایتان به نظر برسد.


کارشناسان و مدیران موفق کسانی هستند که با پیشرفتروزافزون در کار خود، چشم‌اندازخوبی را برای خود رقم می‌زنند، آن‌ها احترامخاصیبرای خود و دیگرانقائل هستند، خود و دیگران را باوردارند و از این‌ رو برای کار خود اهمیتزیادیقائل هستند و به خوبی می‌دانند که باید با همه توانمندی آن کار را به اتمام برسانند.


اثربخشی و موفقیت سازمان متکی به افرادی است که در درون سازمان مشغول به کار هستند.امروزهرسیدن به اهدافسازمانی به تواناییکارکنانبستگیدارد. رشد و پیچیدگی سازمان‌ها منجر به بروزمشکلاتانسانی گوناگونی از قبیل :خود بیگانگی و مشکلات بین فردی شده است، به همین دلیلآموزش در زمینهشناخت خود، برای حل مشکلاتانسانیضروری است.


هنگامیکه تصمیم به نو شدن می‌گیرید و قدم در سفر خودشناسی می‌گذارید به مرحله‌ای می‌رسید که می‌توانیدمتناسب با تیپ شخصیتی خود اهدافحرفه‌ای، تجاری و سازمانیانتخابکنیدمنتور شما در تمامی جلسات در کنار شما حضور دارد و به شما کمک می‌کند مراحل شناخت را موثرتر طی نمایید، کمک‌های او به شما از جنس توصیه است و هیچگاه شکل تجویز به خود نمی‌گیرد، این شما هستید که در نهایتاهداف خود را مشخص می‌کنید. با توجه به اینکه شما اهدافحرفه‌ای خود را بر مبنایشناخت از خود واقعی تان مشخص می کنید، می‌توانید اطمینان داشته باشید که با رسیدن به این اهداف به رضایت کاری دست پیداخواهید کرد و حالتان، حال خوبی خواهد بود. در این مسیر شما همچنین با مهارت‌هایی که به شما کمک می‌کنند حضور موفقی در دنیای کار و تجارت داشته باشیدآشنا می‌شوید. در برنامهتوسعه کارشناسان، با شیوه‌های تدویناستراتژیآشنا شده و می توانید در جهت دستیابی به اهدافحرفه ای خود برنامه راه بنویسید و در انتها چشم انداز 5 ساله و 10 ساله خود را تعریف کنید.

خروجی برنامه آموزشی توسعه کارشناسان  افزایش انگیزه  در کارشناسان و داشتن برنامه یا برنامه هایی متناسب با ابعاد شخصیتی شان می‌باشد که منجر به افزایش موفقیت زندگی حرفه‌ای و روابطکاری شان می‌شود.



برای اطلاع از نحوه ثبت نام و ساعات برگزاری با ما در تماسباشید.