بازی از موثرترین و شادی آور ترین راه‌ها برای یادگیری است. بازی جریانی ساختارمند، وسیله‌ای موثر برای کارکرد بهینه و موثر و بخش جدایی ناپذیر از زندگی ما است.


پژوهش‌ها درباره مغز، به چگونگی تاثیر یادگیری بر مغز ، پرداخته‌اند. تجربه‌های جدید بر رشد دندریت‌ها (زائده‌های رشته مانندی هستند که به جسم سلولی، سلول عصبی متصل هستند، دندریت‌ها نقشِ آورنده پیام‌های صادر شده از سلول حسی مجاور یا سلول‌های عصبی رده بالاتر به درون سلول را به عهده دارند. این پیام‌های عصبی، به صورت سیگنال‌های الکتریکی در طول سلول عصبی حرکت می‌کنند) تأثیر می‌گذارند. تعامل با محیط ممکن است موجب جوانه زدن شاخه‌های دندریتی جدید در سراسر مغز شود.


 بازی‌های آموزشی می‌توانند عامل اساسی برای افزایش اندازه سلول عصبی (نورون) و ارتباطات سیناپسی در مغز باشند. این رشد به ‌ویژه تحت تأثیر تحریک جنبشی، تفکر انتقادی و حل مسأله قرار دارد.


مزایای یادگیری از طریق بازی

·  آشنایی با دانش به روز مدیریت.

·  خارج شدن از فضای سنتی یادگیری.

·  استفاده عملی از مفاهیم در قالب بازی و گرفتن بازخورد آنی که منجر به یادگیری موفق می‌شود.

·  یادگیری فعال، شرکت کننده‌ها مسائل را حل می‌کنند و نسبت به تصمیمات هم تیمی‌های خود واکنش نشان می‌دهند.

·  ارتقاء مهارت‌های حل مساله، شرکت کنندگان با استفاده از این مهارت مجموعه‌ای از قواعد از پیش آموخته شده را برای حل موفقیت آمیز یک مساله در موقعیت جدید کشف می‌کنند.

·  افزایش انگیزه یادگیری.

·  آشنایی با مدیران دیگر و افزایش دامنه ارتباطات مدیریتی.


دوره های بازی های مدیریتی

با در نظر گرفتن اثر بخشی بالای بازی در یادگیری، بازی‌های مدیریتی تست و تایپ را تعریف کرده‌ایم. بازی‌های مدیریتی، بازی‌هایی هستند که مفاهیم مدیریتی را در قالب بازی به شرکت کننده‌ها آموزش می‌دهند و بر تفکر و برنامه‌ریزی تأکید می‌کنند تا حفظ کردن مطالب. در طراحی بازی‌های مدیریتی این واقعیت که افراد مختلف سبک‌های یادگیری متفاوتی دارند را نیز مدنظر قرار می‌دهیم و این تنوع یادگیری را در طراحی بازی‌ها لحاظ می‌کنیم. بازی‌های مدیریتی همچنین به افزایش مهارت‌های هوش هیجانی که یکی از مهم ترین عوامل مدیریت موفق می‌باشند، کمک می‌کنند.