موفقیت سازمان در گروه عملکرد و رضایت کارکنان است. تجزیه و تحلیل شغل نشان می دهد که برای داشتن بهترین عملکردی چه شایستگی ها، مهارت ها و  رفتارهایی الزامی است.خدمات ما در این حوزه شامل:

·  بررسی مشاغل مورد نیاز

·  تحلیل شغل

·  تدوین مدل شایستگی شغلی


برای اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.