یکی از مهمترین اهداف سازمانها، ایجاد روحیه و نگرش تعهد سازمانی در کارکنان می باشد. برای رسیدن به تعهد سازمانی، لازم است که مشارکت شغلی شاغل، جلب شود. مشارکت شغلی نیز بدون رضایت شغلی امکان پذیر نیست.


به منظور رسیدن به رضایت شغلی که پایه و اساس تحقق هدف نهایی سازمانها می باشد، لازم است که تناسبی بین شغل و شاغل وجود داشته باشد. تست و تایپ در مورد نگهداشت سرمایه انسانی، با دیدگاه تناسب بین شغل و شاغل، اقدام به تلفیق تفسیر آزمونهای مختلف نموده تا شرایط را برای رسیدن به هدف نهایی در سازمان تسهیل نماید.درقدم های بعدی برای ایجاد انگیزه در کارکنان، مدیریت می بایست  ابزاری داشته باشد که متوجه شود شاغلین در سازمان، از لحاظ انگیزشی در کدام دسته رفتاری و شخصیتی قرار دارند. هر تیپ شخصیتی و رفتاری، برای انگیزش، نیازهای منحصر به فردی دارند. تست و تایپ با تلفیق تفسیر آزمونها و بررسی چند وجهی شخصیت ها، میتواند به عنوان مشاوری کارآمد، تشخیص بهترین گزینه های انگیزشی را میسر سازد.

سازمانها می بایست در ارتقا کارکنان خود، همواره به ظرفیت های شخصیتی و رفتاری کارکنان خود اشراف کامل داشته باشد. ارتقا یک کارشناس خوب به مقام مدیریت، در صورتی که پست جدید متناسب با تیپ شخصیتی او نباشد، علاوه بر اینکه کارشناس خوب سازمان را از بین برده، سازمان را با معضل مدیر نامناسب هم روبرو کرده است. لذا تست و تایپ میتواند دراین حوزه هم با تفسیر های اختصاصی به عنوان مشاور سازمان، یاری کننده سازمان باشد.