تیپ دو: کمک‌گرا (مهربان و مهرطلب) (The Helper)

فرد متعلق به این تیپ، دوست دارد مورد قبول و توجه دیگران باشد و برای این‌که کسی از او نرنجد، شخصیت متفاوتی از خود، به افراد نشان می‌دهد. او می‌کوشد بی‌نیازی خود را ثابت کند تا کمک کردن به دیگران را، بتواند به عنوان خصلت انسانی خود نشان دهد. معمولا با مهربانی و مهرورزی به دیگران، مهر و محبت را جستجو می کند. در مرحله‌ی سالمِ شخصیتیِ خود، به طور واقعی مهربان و دلسوز است که این باعث می‌شود بدون هیچ‌گونه انتظار و چشم‌داشتی به خود و دیگران خدمت کند.

توجه: این تیپ با پویش و آگاه شدن به نیازها و تمایلات دیگران و متکی کردن آن‌ها به خود، می‌خواهد که اهداف و تجسم‌های ذهنی‌اش مورد تأیید و پذیرش دیگران واقع شود.

ترس تیپ دو: ترس از درخورِ دوست داشتن نبودن.

تمایلات و دام‌های تیپ دو: تمایل دارد که مورد محبت واقع شود و ممکن است در خود احساس نیاز پیدا کند؛ به این‌که، همه به او محتاج باشند.

خصوصیات تیپ دو در کسب و کار: معلم یا استاد در تجارت

این تیپ آماده به خدمت است. تیپ دو سخاوتمند، قدردان، مردم دوست و انحصارطلب است. افراد تیپ دو (معلم یا استاد) به نیازهای دیگران توجه خاص دارند و به دنبال خدمت‌رسانی به آن‌ها هستند. استعداد و هوش دیگران را می‌ستایند و همانند راهنماها و محارم اسرار عمل می‌کنند و در شبکه‌های مردمی و خدمات‌رسانی به آن‌ها، عالی هستند. گرم و خوش‌برخوردند، اغلب در میزان فروش و جذب نیرو یا استخدام کردن افراد، کارآمدی بالایی دارند، هر چند به طور ذاتی در نه گفتن به درخواست دیگران مشکل دارند و با تلاش مضاعف جهت کمک به دیگران، تحت فشار قرار می‌گیرند. آن‌ها قوانین و موقعیت‌های کاری خشک و خالی از احساس را دوست ندارند و می‌توانند جایگاه خود را در حد جانب داری شدید از مشتری تنزل دهند و با رابطه بسیار نزدیک با آن‌ها باعث اتلاف وقت شوند. در بهترین حالت، هم‌دل و سخاوتمند هستند و به ایجاد روابط بین فردی در گروه کمک می‌کنند.

در اینیاگرام، هیچ کس فقط یک تیپ شخصیتی ندارد. هر فرد ترکیبی از تیپ اصلی خود و معمولاً یکی از دو تیپ مجاور به آن، در روی نقاط پیرامونی دایره اینیاگرام است. یکی از دو تیپ مجاور تیپ اصلی شما، بال شما نامیده می‌شود. تیپ اصلی شما شخصیت کلی شما را شکل می‌دهد، در صورتی که بال کامل کننده آن است. با توجه به پیچدگی هایی که از تاثیر سن و عوامل محیطی، در تعیین بال یا بال غالب، ایجاد می شود؛ تست و تایپ توصیه میکند برای فهم بهتر تاثیر گذاری بال در تیپ شخصیتی خود، خصوصیات سایر تیپ ها را، مطالعه کنید.