تیپ سه: موفق و موفقیت طلب (The Achiever)

به طور کلی موفقیت و پیشرفت، هدف زندگی تیپ شخصیتی سه، می‌باشد. رقابت را دوست دارد، سعی در به کار بردن توانایی‌های شخصیتی خود دارد و معایب را می‌پوشاند. خود را با دست آوردهای خود، یکسان می دانند. در مرحله‌ی سالم، فردِ بسیار لایق، مؤثر و موفقی است که خود را با عملکرد خود متفاوت می‌داند و تأثیر مهم و ارزشمند در جامعه دارد.

توجه: این تیپ با خوش‌رفتاری، خودآرایی و جذابیت و یا نشان دادن هر تصویری از خود، که تأثیرگذار باشد؛ می‌خواهد که اهداف و تجسم‌های ذهنی‌اش مورد تأیید و پذیرش دیگران واقع شود.

ترس تیپ سه: ترس از عدم لیاقت و بی‌‌ارزش بودن.

تمایلات و دام‌های تیپ سه: تمایل به این‌که با ارزش باشد و ممکن است به شخصی تبدیل شود که کوشش فراوان برای کسب موفقیت دارد.

خصوصیات تیپ سه در کسب و کار: موفق در تجارت

این تیپ سازگار و جاه‌طلب (بلندپرواز) است و متمرکز، بی‌نظیر، پرشور و شوق و خودآگاه است. افراد تیپ سه می‌‌دانند چگونه به طور مؤثر کار کنند تا انتظارات مشتری را برآورده سازند. اغلب جذاب و پرانرژی هستند. آن‌ها نه تنها از تصویر ذهنی که از خودشان ارائه می‌دهند، بلکه از تصویر ذهنی گروه و شرکت تجاری خود، آگاه هستند. این دسته افراد دوست دارند سرشناس شوند و مجذوب موفقیت و موقعیت‌های دارای اعتبار و حسن شهرت می‌شوند. آن‌ها به واسطه نیاز به پیشرفت شخصی و موقعیتی خود می‌توانند اهل رقابت و معتاد به کار باشند و تا این حد نزول می‌کنند که برای جلو برودن، میان‌بر می‌زنند، به عبارتی تقلب می‌کنند. در بهترین حالت، ورزیده و قابل تحسین هستند و اغلب به وسیله دیگران به عنوان نمونه‌ای از الهام‌بخشی، قلمداد می‌شوند.

در اینیاگرام، هیچ کس فقط یک تیپ شخصیتی ندارد. هر فرد ترکیبی از تیپ اصلی خود و معمولاً یکی از دو تیپ مجاور به آن، در روی نقاط پیرامونی دایره اینیاگرام است. یکی از دو تیپ مجاور تیپ اصلی شما، بال شما نامیده می‌شود. تیپ اصلی شما شخصیت کلی شما را شکل می‌دهد، در صورتی که بال کامل کننده آن است. با توجه به پیچدگی هایی که از تاثیر سن و عوامل محیطی، در تعیین بال یا بال غالب، ایجاد می شود؛ تست و تایپ توصیه میکند برای فهم بهتر تاثیر گذاری بال در تیپ شخصیتی خود، خصوصیات سایر تیپ ها را، مطالعه کنید.