امتیاز بین 9 تا 12

توانایی: استراتژیست.

امتیاز شما نمایانگر آن است که شما از تعادلی متناسب بین دونیمکره چپ و راست مغزتان برخوردارید. به عبارت دیگر هیچ نیمکره‌ای بر دیگری غلبه و سلطه ندارد.

اگرچه ممکن است این حالت یک مزیت چشمگیر به حساب بیاید، ولی دال بر آسودگی خاطر نیست. مشکل در رابطه این افراد این است که شما بیشتر از یک شخص راست مغز یا چپ مغز، از کشمکش‌ها و تضادهای درونی رنج می‌برید. گاهی اوقات این کشمکش‌ها و تضادها بین نحوه احساس ونحوه تفکر شما خواهدبود و همچنین در مواجه با مشکلات و تعبیر و تفسیر اطلاعات با موانعی روبرو می‌شوید. گاهی جزییاتی که برای نیمکره راست مغز، مهم هستند، به واسطه نیمکره چپ نادیده گرفته می‌شوند و بالعکس. همین می‌توانند یک مانع سد راه در جهت مرحله موثر یادگیری یا به پایان رساندن کارها باشد. از جنبه مثبت، نقطه قوت بین اشخاص در این است که آن‌ها در هنگام حل یک مشکل می‌توانند همزمان و تواماً تصویر اصلی وبزرگ و جزییات ضروری را ادراک کنند. هم چنین ازمهارت‌های کلامی موثری درجهت تعبیر مسایل شهودی برخوردارند، طوری که دیگران می‌توانند آنرا به راحتی درک کنند و در عین حال قادراند نقطه نظرات برتر را تشخیص دهید. یکی از مزایای این افراد، این است که آن‌ها از توانایی طبیعی انعطاف بالای ذهنی و فکری برخوردارند و از این رو می‌توانند به راحتی در مواجه با مشکلات چند بعدی به حل آن بپردازند.