این فاکتور توانایی افراد را در مستقل بودن و وابسته احساسی نبودن آن‌ها را، نشان می‌دهد. این عامل توانایی افراد را به خود مسئولیتی در تفکرات و اعمالشان نشان می‌دهد. این افراد قادرند تا به تنهایی طرح و برنامه ریزی داشته باشند و بتوانند تصمیمات مهم را خودشان به تنهایی بگیرند. در عین حال قادرند تا از نظرات دیگران نیز در این حین بهره ببرند. این فاکتور توانایی عملکرد مستقل در مقابل نیاز به حفاظت و حمایت از دیگران است. این افراد از چسبیدن به دیگران به منظور برآورده شدن خواسته های عاطفی خود جلوگیری می‌کنند. این فاکتور با اعتماد به نفس، عزت نفس رابطه نزدیکی دارد و همچنین این افراد می‌توانند به تمایلات دیگران و تعهدات خودشان در مقابل دیگران بدون اینکه برده آن‌ها شوند، پاسخ دهند.

این فاکتور باید در مدیران و افراد کارآفرین بالا باشد تا بتوانند به تنهایی کار و تصمیم بگیرند و کسانی که مستقل نیستند نمی‌توانند به راحتی تصمیم بگیرند و موثر باشند. زیرا ممکن است با مشورت کردن و تاخیر در تصمیم گیری پروسه را به تاخیر بیاندازند. اما در شرایط کلی و افراد عادی اپتیمم این فاکتور، به تعاملات افراد کمک شایانی خواهد کرد.