این عامل به عنوان توانایی افراد برای ایجاد ارتباط و حفظ آن به صورت رضایت بخش و دو جانبه تعریف شده است. رضایت متقابل توضیح دهنده روابط رضایتمند متقابل اجتماعی است که برای افراد لذت و پاداش به همراه دارد. این عامل به معنی دریافت و دادن محبت و صمیمیت در زمان مناسب است. این فاکتور نه تنها باعث به وجود آمدن روابط صمیمانه بین افراد می‌شود، بلکه احساس راحتی در روابط و داشتن انتظارات مثبت در تعاملات اجتماعی است. این مهارت اجتماعی بر اساس حساس بودن نسبت به دیگران و تمایل به ایجاد رابطه و در پی آن احساس رضایت در رابطه استوار است.

کسانی که این توانایی را دارند، دوست دارند در کنار دیگران باشند و دوست دارند در اجتماع باشند و گرم و صمیمانه رفتار می‌کنند. این افراد معمولاً جو سازمان را مثبت می‌کنند. این مهارت برای تعدادی از مشاغل بسیار مهم است. این مشاغل عبارتند از بازاریابی، فروش و خدمات مشتریان. افرادی که این عامل در آن ها پایین است به عنوان افراد خجالتی و مضطرب هستند که از روابط اجتماعی گریزانند.