این عامل توانایی افراد در حفظ نگرش مثبت و امیدوارانه به زندگی حتی در مواجهه با سختی ها است. خوش بینی بیانگر نگرش مثبت و پویا به زندگی روزمره است که یکی از عوامل مهم محرک و انگیزشی است. ارتباط مشخصی بین خوشبینی و توانایی مقابله با مشکلات وجود دارد. خوش بینی نیز نقش مهمی در خود انگیزی افراد، مقابله با استرس و بدست آوردن اهداف بازی می‌کند که خود نشانگر اهمیت این فاکتور در مدیران و رهبران است. افراد خوش بین معمولاً در مورد خودشان در بیشتر موقعیت‌ها مطمئن هستند و اعتقاد دارند که می‌توانند بر موقعیت‌های بسیار مشکل فائق آیند و امید و انگیزه زیادی دارند. این افراد بر این باورند که کارها به خوبی پیش خواهد رفت و به خود اطمینان دارند که می‌توانند مشکلات را کنار بزنند و در شروع کارها به شکست فکر نمی کنند. افراد خوشبین و بد بین معمولاً شرایط یکسانی را در مواجهه با مشکلات دارند اما آنچه باعث تمایز این دو گروه از هم می‌شود این است که معمولاً افراد خوش بین راحتر از شکست بیرون می‌آیند و از اشتباهات خود درس می‌گیرند.

مطالعات نشان داده است که رابطه زیادی بین خوش بینی و توانایی های مربیگری، مشاوره و روان درمانی وجود دارد. اهیمت این فاکتور در شغل‌های ذکر شده زمانی مشخص می‌شود که این مشاغل به افراد انرژی می‌دهند تا از حالت منفعل به حالت فعال در آیند. این شاخص با تعهد نیز در ارتباط است.