بالا بودن معقول عامل احترام به خود، منجر به احساس رضایت و خشنودی از خویشتن می‌شود. علاوه بر آن، عامل احترام به خود، باعث عزت نفس درونی و به تبع آن انتقال آن حس و ایمان به اطرافیان می‌شود. برای مدیران پروجکت کردن تصویری از یک مدیر موفق، به اندازه یک مدیر موفق بودن مهم است. 

بالا بودن بیش از حد این عامل نیز مشکل ساز است و می‌تواند به شکل خودشیفتگی و خودخواهی بروز پیدا کند. این افراد تمایل زیادی دارند که از نقاط قوت و دستاوردهای خود صحبت کنند که منجر به بروز احساسات منفی در اطرافیانشان می‌شود. 

مهارت‌های بین فردی می‌تواند به افراد در به تعادل رساندن این فاکتور و استفاده بهینه از آن در اجتماع کمک کند. در مقابل اگر افراد توانایی پایینی در فاکتور احترام به خود داشته باشند دچار معضلاتی همچون احساس حقارت، سرخوردگی، افسردگی، نرسیدن به اهداف شخصی در زندگی و کاهش لذت بردن از زندگی خواهد شد.