این عامل به عنوان توانایی افراد برای حضور در گروه‌های اجتماعی و دوستانه تعریف شده است که افراد به شیوه‌ای مسئولانه با دیگران همکاری می‌کنند، حتی اگر منافع شخصی در آن نداشته باشند. کسانی که مسئولیت پذیری اجتماعی دارند به عنوان کسانی که دارای آگاهی اجتماعی نیز هستند، شناخته می‌شوند. این فاکتور بخشی از هوش اجتماعی است که با انجام کارهایی برای دیگران و با دیگران، همچنین انجام فعالیت‌هایی بر طبق وجدان و رعایت مجموعه‌ای از توافقات بر اصول اجتماعی، قوانین و استانداردهای مشترک در گروه، در ارتباط است. بودن در گروه های متعدد اجتماعی که افراد در آن‌ها خود شان را پیدا می کنند، مستلزم داشتن حس حساسیت در روابط اجتماعی، پذیرفتن دیگران و استفاده از استعدادهای فردی برای جمع و نه برای مقاصد شخصی است.

مسئولیت اجتماعی به شدت با فاکتور همدلی در ارتباط است. مسئولیت اجتماعی مربوط به شناسایی و درک احساسات و بعلاوه آگاه بودن از آن‌ها است.

در یک پژوهش بسیار بزرگ که در 36 کشور اروپایی در بین سالهای 1988 تا 1998 انجام شد، نشان داد که مسئولیت اجتماعی فاکتوری است که رابطه مستقیمی با کارا بودن افراد در محیط‌های کاری آن‌ها دارد. در این پژوهش از حدود 100 هزار مدیر در سراسر اروپا خواسته شد تا صفات یک کارمند موفق و موثر را بازگو کنند. قابل توجه بود که مسئولیت اجتماعی به عنوان فاکتوری تکرار شونده در غالب عواملی همچون "احترام و توجه به دیگران"، "وفاداری نسبت به افراد و اهداف سازمان"، "همکاری با دیگران" و "پذیرفتن مسئولیت موفقیت و شکست سازمان" از بیشترین موارد تکرار شونده شناخته شد.

کسانی که این عامل در آن‌ها پایین است ممکن است رفتارهای ضد اجتماعی از خود بروز دهند و رفتار نادرست داشته باشند و از دیگران سوء استفاده کنند.