این عامل به عنوان عامل مهمی در هوش هیجانی شناخته می‌شود. این عامل به طور کلی به افراد کمک می‌کند تا توانایی ابراز و بیان احساسات خود را داشته باشند. 

این توانایی از یک سو شامل ابراز احساسات، عقاید و تفکرات و از سویی دیگر دفاع از حقوق شخصی خود به صورتی غیر مخرب، می باشد. این فاکتور خود می‌تواند به عواملی همچون اعتماد به نفس، صراحت و جسارت نیز وابسته باشد. 

بنابر این این فاکتور بر سه بنیان استوار است:

  1. توانایی بیان احساسات در سطح عاطفی.
  2. توانایی ابراز عقاید و نظرات در سطح شناختی. 
  3. توانایی دفاع از حقوق و اجازه ندادن به دیگران جهت رنجاندن و گرفتن امتیاز. 

در مدیران باید این عامل در سطح خوبی باشد تا بتوانند مدیریت مستمری داشته باشند. این افراد خجالتی و یا مطیع نیستند و قادرند احساسات خود را به طور مستقیم و بدون پرخاشگری، سوء استفاده و یا مخرب بودن بیان کنند. این افراد قادرند تا به هدف خود با تعامل با دیگران برسند.