هوش زبانی /کلامی

این نوع هوش یعنی توانایی استفاده از کلمات و زبان، این افراد مهارت های شنیداری تکامل یافته‌ای دارند و معمولاً سخنوران برجسته ای هستند آن‌ها به جای تصاویر، با کلمات فکر می کنند.

- مهارت های آن ها شامل موارد زیر می شود:

گوش دادن، حرف زدن، قصه گویی، توضیح دادن، تدریس، استفاده از طنز، درک قالب و معنی کلمه ها، یادآوری اطلاعات، قانع کردن دیگران به پذیرفتن نقطه نظر آن‌ها و تحلیل کاربرد زبان.

- شغل های مناسب برای آن‌ها عبارتند از:

شاعر، روزنامه نگار، نویسنده، معلم، وکیل، سیاستمدار، مترجم.