هوش میان فردی

یعنی توانایی ارتباط برقرار کردن و فهم دیگران. این افراد سعی می‌کنند چیزها را از نقطه نظر آدم‌های دیگر ببینند، تا بفهمند آن‌ها چگونه می‌اندیشند و احساس می کنند. آن‌ها معمولا توانایی خارق‌العاده‌ای در درک احساسات، مقاصد و انگیزه‌ها دارند. آن ها سازمان دهنده‌های خیلی خوبی هستند، هر چند بعضی وقت ها به دخالت متوسل می شوند. این افراد معمولاً سعی می کنند که در گروه آرامش را برقرار کنند و همکاری را تشویق کنند. آن‌ها هم از مهارت های کلامی (مانند حرف زدن) و هم از مهارت های غیرکلامی (مانند تماس چشمی، زبان بدن) استفاده می کنند تا کانال‌های ارتباطی با دیگران برقرار کنند.

- مهارت های آن‌ها شامل موارد زیر می شود:

دیدن مسائل از نقط نظر دیگران (نقطه نظر دوگانه)، گوش کردن، همدلی، درک خلق و احساسات دیگران، مشورت همکاری با گروه، توجه به خلق و خو، انگیزه‌ها و نیت های مردم، رابطه برقرار کردن چه از طریق کلامی چه غیرکلامی، اعتماد سازی، حل و فصل آرام درگیری‌ها و برقراری روابط مثبت با دیگر مردم.

- شغل های مناسب برای آن‌ها عبارتند از:

مشاور، فروشنده، سیاست مدار، تاجر.