تیپ شش: وفاخو و وفاجو (The Loyalist)

فردِ متعلق به این تیپ شخصیتی معمولاً قابل اطمینان، وفادار و محترم است، که گاهی هم محافظه‌ کارانه و با شک و تردید به مسائل می‌‌نگرد. دوست‌یاب و با گذشت است. تفکر و تصمیم محکم و راسخ ندارد. در مرحله‌ی سالمِ شخصیتی خود، فردِ مسئول، مدعی حق و وفادار است. دوستانِ فراوانی دارد و دنبال موفقیت شخصی خود نیست، توانایی‌های خود را برای امور مردمی و پیشرفت جامعه به کار می‌برد.

توجه: این تیپ با ابراز نارضایتی و امتحان کردن دیگران در مورد تعهدات آن‌ها، می‌خواهد که اهداف و تجسم‌های ذهنی‌اش مورد تأیید و پذیرش دیگران واقع شود.

ترس تیپ شش: ترس از نداشتن راهنما و حامی.

تمایلات و دام‌های تیپ شش: تمایل به این دارد که امنیت داشته باشد و ممکن است به وابستگی به باورها، مبتلا شود.

ویژگی های تیپ شش در کسب و کار: میانجی (Troubleshooter) (سفیر صلح) در تجارت

این تیپ وفادار، تودل برو، دوست داشتنی است. این تیپ می‌تواند مسؤول، مضطرب و بدبین نیز باشد. افراد تیپ شش کارکنانی سخت‌کوش و مصمم هستند. آن‌ها به انجام کارها کمک می‌کنند. آن‌ها قادر به ارزیابی انگیزه‌ها و شایستگی‌های نسبی دیگران هستند و محیط کار تجاری را، برای مشکلات بالقوه و احتمالی زیر نظر دارند. این دسته از افراد خطرپذیری را دوست ندارند و می‌خواهند کارها قابل پیش‌بینی باشد و با آرای عمومی صورت پذیرد. آن‌ها می‌توانند مردد باشند و در پذیرش مسؤولیت و با عمل بدون برخورداری از حمایت گروه، برای خود ایجاد مشکل کنند. می‌توانند با طفره رفتن و مقصر دانستن دیگران جایگاه خود را تنزل دهند. در بهترین حالت، افراد این تیپ خوداتکایی، استقلال و شجاعت دارند.

در اینیاگرام، هیچ کس فقط یک تیپ شخصیتی ندارد. هر فرد ترکیبی از تیپ اصلی خود و معمولاً یکی از دو تیپ مجاور به آن، در روی نقاط پیرامونی دایره اینیاگرام است. یکی از دو تیپ مجاور تیپ اصلی شما، بال شما نامیده می‌شود. تیپ اصلی شما شخصیت کلی شما را شکل می‌دهد، در صورتی که بال کامل کننده آن است. با توجه به پیچدگی هایی که از تاثیر سن و عوامل محیطی، در تعیین بال یا بال غالب، ایجاد می شود؛ تست و تایپ توصیه میکند برای فهم بهتر تاثیر گذاری بال در تیپ شخصیتی خود، خصوصیات سایر تیپ ها را، مطالعه کنید.