نمره 69-50: (سطحی ناکافی  از مهارت، که باید روی آن کار نمود)

شما، گاهی براساس هوش هیجانی رفتار می‌نمایید ولی نه همیشه. ممکن است مردم را ناراحت کرده باشید. ممکن است این مهارت ها را از ابتدا نداشته بودید و یا از مهارت های خود، استفاده نمی نمایید. با اندکی بهبود در این مهارت ها،خیلی بیشتر می‌توانید به مقاصد خود در ارتباط با دیگران، دست یابید و از ظرفیت های خود استفاده کنید.