نمره89-80(یک توانایی خوب)

این نمرات بالاتر از متوسط می‌باشند. شما، گاهی رفتاری را از خود نشان می‌دهید که بیانگر هوش هیجانی بالای شما می‌باشد. بسیاری از کارها را خیلی خوب انجام داده اید که توانسته به این نمره برسید. باز هم امکان پیشرفت برای شما وجود دارد.