نمره 100-90(یک توانایی عالی)

این نمرات خیلی بالا تر از متوسط هستند و توانایی چشمگیری را نشان می‌دهند. این توانایی‌ها یا به طور طبیعی در شما وجود داشته اند و یا برای به دست آوردن آنها تلاش نموده اید. شما در هر فرصتی که به دست می آورید از آنها استفاده می‌نماید تا موفقیت خود را به حداکثر برسانید. شما در این مهارت‌ها قابلیت داشته و می‌توانید توانایی‌های بالقوه خود را، به فعل درآورید.