تیپ نُه: صلح‌جو و صلح‌طلب (The Peace-maker)

تیپ شخصیتی نُه، هر دو روی سکه را می‌بیند. خواسته‌های خود را به راحتی به خاطر دیگران کنار می‌‌گذارد. نیاز و خواسته های دیگران را بر نیاز و خواسته های خود ترجیح می دهد. معمولاً‌ علاقمند است که آرامش، به هر قیمتی حفظ شود. در مرحله‌ی سالمِ شخصیتیِ‌خود، مشاور و میانجی بسیار موفقی است. صلح و صفا را، با مهارت و متانت گسترش می‌دهد.

ترس تیپ نه: ترس از گسستگی، عدم ارتباط و تنهایی.

توجه: این تیپ با بررسی و تحقیق کردن و زیرکانه مبارزه کردن با دیگران می‌خواهد که اهداف و تجسم‌های ذهنی‌اش مورد تأیید و پذیرش دیگران واقع شود.

تمایلات و دام‌های تیپ نه: تمایل به صلح و آرامش دارد ولی ممکن است به مسامحه‌کاری و نادیده‌گرایی مبتلا شود.

ویژگی های شخصیتی تیپ نه در کسب و کار: صلح‌طلب در تجارت

این تیپ آسان‌گیر، انطباق‌پذیر، پذیرا، اطمینان‌بخش، موافق و گشاده‌رو است. افراد تیپ نه، با تأکید بر مثبت بودن، در میان اعضای گروه هماهنگی ایجاد می‌کنند؛ به طوری که تنش‌ها و تعارضات کاهش می‌یابند. آن‌ها حمایت‌کننده و کل‌نگر هستند، با هر کس می‌توانند کار کنند و متواضعانه به دیگران فرصت پیشرفت و شکوفایی می‌دهند. این دسته از افراد تعارض و تفرقه در میان گروه را دوست ندارند و سعی می‌کنند هماهنگی و ثبات ایجاد کنند. اما ممکن است با ذوب شدن در دیگران و اجتناب شدید از ابراز وجود، دچار خشم پنهان شوند. آن‌ها با «انجام کار» بی‌ثمر، لجاجت منفعلانه و بی‌اعتنایی شدید، به سوی تباهی می‌روند. در بهترین حالت، قادر به مذاکره با افراد گوناگون هستند و مردم را به نحو پایدار اما پویا دور هم جمع می‌کنند.

در اینیاگرام، هیچ کس فقط یک تیپ شخصیتی ندارد. هر فرد ترکیبی از تیپ اصلی خود و معمولاً یکی از دو تیپ مجاور به آن، در روی نقاط پیرامونی دایره اینیاگرام است. یکی از دو تیپ مجاور تیپ اصلی شما، بال شما نامیده می‌شود. تیپ اصلی شما شخصیت کلی شما را شکل می‌دهد، در صورتی که بال کامل کننده آن است. با توجه به پیچدگی هایی که از تاثیر سن و عوامل محیطی، در تعیین بال یا بال غالب، ایجاد می شود؛ تست و تایپ توصیه میکند برای فهم بهتر تاثیر گذاری بال در تیپ شخصیتی خود، خصوصیات سایر تیپ ها را، مطالعه کنید.