بر اساس نمودار public style


ویژگی‌های عمومی: این تیپ صبوری زیادی در کار کردن با دیگران از خود نشان می‌هد.

ویژگی سبک کاری: اگر چه این افراد با صفت صبوری زیاد در محیط کار شناخته می شوند اما ممکن است در خانه عصبی تر رفتار کنند.

نقطه قوت: این استعداد و تمایل را دارند که برای کارها، ماموریت‌ها و پروژه‌های سخت برگزیده شوند.

فرهنگ کاری: می بایست شرایط کاری امنی برای این فرد ایجاد شود تا در ازای آن بتواند نسبت به سازمان وفادار باشد و اخلاق کاری خود را نشان دهد.

چه چیزهایی نیاز دارد تا موثر تر باشد: باید زمان کافی برای در نظر گرفتن جایگزین‌ها، قبل از تصمیمات را در نظر بگیرد.

انگیزه‌های مورد نیاز این تیپ برای آینده کاری: می بایست در محیط کاری از امنیت متوسط به بالایی برخوردار باشد.

ارتباطات (با دیگران): درمورد موضوعات شخصی صحبت کنید تا یخ طرف مقابل باز شود.  

راهکارهایی برای بهبود: این تیپ ممکن است بیش از حد نسبت به سنت‌های گذشته و روش‌های قدیمی پایبند باشد.


اگر میخواهید اطلاعات بیشتری دریافت کنید به این لینک مراجعه کنید.