بر اساس نمودار public style


ویژگی‌های عمومی: این تیپ به کنترل کیفیت در سطح بالا اعتقاد دارد.

ویژگی سبک کاری: این تیپ کار را با درجه بالایی از دقت و صحت انجام می‌دهند.

نقطه قوت: گرایش به درجه بالایی از کنترل کیفیت.

فرهنگ کاری: امنیت در محیط کار برای حفظ استانداردهای بالا.

چه چیزهایی نیاز دارد تا موثر تر باشد: باید زمان کوتاهتری را صرف جزئیات کند تا بتواند تصویر کلی تری از کار داشته باشد.

انگیزه‌های مورد نیاز این تیپ برای آینده کاری: این تیپ می بایست مطمئن شود، محصولی را که تولید میکند از درجه کیفیت بالایی برخوردار است.

ارتباطات (با دیگران): کار خود را از قبل آماده کنید از پر و بال دادن بی مورد خودداری کنید و به اصل موضوع بپردازید.

راهکارهایی برای بهبود: این تیپ ممکن است از تصمیم گیری‌ به دلیل وسواس کاری، خودداری کند.


اگر میخواهید اطلاعات بیشتری دریافت کنید به این لینک مراجعه کنید.