بر اساس نمودار public style


ویژگی‌های عمومی: این تیپ ممکن است به دلیل هدفگرا بودن در نظر برخی از مردم خشن، تهاجمی و مصمم به نظر برسد.

ویژگی سبک کاری: این تیپ از دیگران انتظار دارد تا متوجه باشند و کارها را به سرعت انجام دهند.

نقطه قوت: رشد در شرایط رقابتی.

فرهنگ کاری: چالش برای حل مشکلات جدید.

چه چیزهایی نیاز دارد تا موثر تر باشد: این تیپ باید بیشتر نسبت به برخوردها و رویکردهای خود نسبت به بقیه در سازمان، آگاهی داشته باشد.

انگیزه‌های مورد نیاز این تیپ برای آینده کاری: اختیارات کافی برای مسئولیت‌ها و نقش‌هایش، داشته باشد.

ارتباطات (با دیگران): در مورد اینکه چه کاری قرار است انجام شود و چه کسی باید آن را انجام دهد، صریح باشید.

راهکارهایی برای بهبود: این تیپ ممکن است بسیار تکانشی عمل کند.


اگر میخواهید اطلاعات بیشتری دریافت کنید به این لینک مراجعه کنید.