بر اساس نمودار public style


ویژگی‌های عمومی: این تیپ از قدرت کلامی قوی و قانع کننده‌ای برخوردار است.

ویژگی سبک کاری: این تیپ دوست دارد تا بر پروژه و یا فعالیت سیستم‌ها کنترل داشته باشد.

نقطه قوت: این تیپ در استارت پروژه‌ها و اجرای آن‌ها برای تیم یا سازمان عالی عمل می‌کند.

فرهنگ کاری: سازمانی که بتواند برای این تیپ آزادی کامل برای دسترسی به جزئیات و نظارت برای او فراهم کند.

چه چیزهایی نیاز دارد تا موثر تر باشد: این تیپ می‌تواند در محلی کار کند که تنوع داشته باشد، فعالیت‌ها و رویدادها غافل گیر کننده باشند.

انگیزه‌های مورد نیاز این تیپ برای آینده کاری: در این تیپ می بایست اختیارات، هم وزن مسئولیت‌ها و نقش‌هایش باشد.

ارتباطات (با دیگران): سر موضوع بروید و از زیاده گویی بپرهیزید.

راهکارهایی برای بهبود: این تیپ ممکن است بیش از حد به ضرب المثل "هدف وسیله را توجیه می‌کند" پایبند باشد.


اگر میخواهید اطلاعات بیشتری دریافت کنید به این لینک مراجعه کنید.