بر اساس نمودار public style


ویژگی‌های عمومی: این تیپ سخت کوش و با اراده است.

ویژگی سبک کاری: این تیپ می‌تواند در به وجود آوردن یک رابطه کاری رضایت بخش و پر بازده موفق عمل کند.

نقطه قوت: این تیپ برای خودش اهداف را معین می‌کند حتی اگر هدف خاصی از پیش تعیین نشده باشد.

فرهنگ کاری: دوست دارد تا قادر باشد برای خود مکان و جایگاه شغلی تعیین کند.

چه چیزهایی نیاز دارد تا موثر تر باشد: قادر باشد تا بر سر اصول، یک به یک به مذاکره بنشیند.

انگیزه‌های مورد نیاز این تیپ برای آینده کاری: قدردانی با پاداش در جهت افزایش اعتماد به نفس در آن‌ها.

ارتباطات (با دیگران): موضوعات را شخصی نکنید و بر اساس حقایق تصمیم بگیرید.

راهکارهایی برای بهبود: این تیپ باید از تفکر این و یا آن دست بر دارد و روی راه حل‌های هر دو یا دوتایی بیشتر تمرکز داشته باشد.


اگر میخواهید اطلاعات بیشتری دریافت کنید به این لینک مراجعه کنید.