بر اساس نمودار public style


ویژگی‌های عمومی: این تیپ ممکن است در عین خود رایی و پرخاشگری، کمی نرمش به خاطر احساسات دورنی خود داشته باشد.

ویژگی سبک کاری: این تیپ با آزادی و انعطاف پذیری انگیزه می‌گیرد تا در مورد نتایج تحقیق و بررسی نماید.

نقطه قوت: این تیپ عامل قویی برای تغییر است.

فرهنگ کاری: این تیپ دوست دارد تا قدرت و اختیار کامل را در گرفتن تصمیمات و تغییر اوضاع داشته باشد.

چه چیزهایی نیاز دارد تا موثر تر باشد: این تیپ ممکن است در رسیدن به هدف نهایی و نتیجه، به کمک نیاز داشته باشد اما پیشنهادات کمک را به صورت مزاحمت قلمداد کند.

انگیزه‌های مورد نیاز این تیپ برای آینده کاری: اختیارات او هم وزن مسئولیت‌ها و نقش‌هایش باشد.

ارتباطات (با دیگران): بر سر موضوعات مفید و مختصر صحبت کنید.

راهکارهایی برای بهبود: این تیپ باید از گفتن بیش از حد کامنت‌ها انتقادی و نگرش‌های منفی خود داری کند.


اگر میخواهید اطلاعات بیشتری دریافت کنید به این لینک مراجعه کنید.