بر اساس نمودار public style


ویژگی‌های عمومی: بسیار به دیگران اعتماد میکند و مورد اعتماد دیگران نیز است.

ویژگی سبک کاری: این تیپ اشتیاق زیادی دارد تا شور و شوق زیادی برای پروژه‌ها و ایده‌ها ایجاد کند.

نقطه قوت: این تیپ پتانسیل بالایی برای ارائه کردن (پرزنت کردن) دارد.

فرهنگ کاری: اختیارات او هم وزن مسئولیت‌ها و نقش‌هایش باشد.

چه چیزهایی نیاز دارد تا موثر تر باشد: این تیپ در موقعیتی قرار بگیرد تا با طیف وسیعی از مردم در ارتباط باشد.

انگیزه‌های مورد نیاز این تیپ برای آینده کاری: اختیارات او هم وزن مسئولیت‌ها و نقش‌هایش باشد.

ارتباطات (با دیگران): در مورد موضوعات مختلف باید واضح صحبت کنید.

راهکارهایی برای بهبود: اشتیاق زیادی نشان دادن نسبت به موضوعی، می‌تواند برای همه خوشایند نباشد.


اگر میخواهید اطلاعات بیشتری دریافت کنید به این لینک مراجعه کنید.