بر اساس نمودار public style


ویژگی‌های عمومی: این تیپ بسیار همدلانه و عالی به صحبت‌ها گوش می‌دهد.

ویژگی سبک کاری: این تیپ به عنوان شخصی که نیازهای گروه و اعضای آن را به خوبی تشخیص می‌دهد شناخته می‌شود.

نقطه قوت: این تیپ برای رسیدن به اهداف تیم بسیار تلاش می‌کند.

فرهنگ کاری: بهترین فضای کاری برای این تیپ، فضایی با نگرش مثبت و روحیه خوشبینی است.

چه چیزهایی نیاز دارد تا موثر تر باشد: این تیپ باید در موقعیتی قرار بگیرد که مشارکت و همکاری وجود داشته باشد و فشار کاری و هرج و مرج وجود نداشته باشد.

انگیزه‌های مورد نیاز این تیپ برای آینده کاری: جو محیط کاری مطلوب و تیم گرا باشد.

ارتباطات (با دیگران): سعی کنید در مورد موضوعاتی صحبت شود که از آرزوها و اهداف طرف مقابل هم باشد.

راهکارهایی برای بهبود: این تیپ ممکن است نسبت به افراد غیر مولد در تیم، تحمل زیادی از خود نشان دهد.


اگر میخواهید اطلاعات بیشتری دریافت کنید به این لینک مراجعه کنید.