بر اساس نمودار public style


ویژگی‌های عمومی: این تیپ می‌تواند در آن واحد توانایی این را داشته باشد که بتواند به افراد در یک سو و کارها و پروژه‌ها در سویی دیگر، به طور کامل رسیدگی کند.

ویژگی سبک کاری: این تیپ تمایل دارد تا با همفکری کارها را به پیش ببرد.

نقطه قوت: این تیپ بسیار در مورد تلاش‌های تیمش حمایتگر است.

فرهنگ کاری: شناخته شدن در میان مردم به خاطر دستاوردها.

چه چیزهایی نیاز دارد تا موثر تر باشد: این تیپ اگر مدیریت زمان داشته باشد بسیار موفق تر عمل خواهد کرد.

انگیزه‌های مورد نیاز این تیپ برای آینده کاری: این تیپ نیاز دارد تا در یک فضای امن به کار خود ادامه دهد.

ارتباطات (با دیگران): سعی کنید با دیگران در مورد موضوعات مورد علاقه آن‌ها بیشتر صحبت کنید.

راهکارهایی برای بهبود: بهتر است در موقعیت‌های منفی ساکت بمانید تا اینکه دست به کاری بزنید.


اگر میخواهید اطلاعات بیشتری دریافت کنید به این لینک مراجعه کنید.