بر اساس نمودار public style


ویژگی‌های عمومی: دارای درجه بالایی از خود انضباطی است.

ویژگی سبک کاری: این تیپ می‌تواند با ثابت قدمی و مصمم بودن، دیگر اعضای تیم را مجاب به اتمام پروژه نماید.

نقطه قوت: این تیپ می‌تواند روحیه عملیاتی، بدون اظهار نظر شخصی را، به سازمان و پروژه ببخشد.

فرهنگ کاری: ترجیح می‌دهد به صورت مستقیم و با جزئیات، کارهایی که برای پروژه باید انجام شود را، به پیش ببرد.

چه چیزهایی نیاز دارد تا موثر تر باشد: این تیپ به یک تیم حمایتگر نیاز دارد تا رک گویی و انتقادهای سخت را تحمل کند.

انگیزه‌های مورد نیاز این تیپ برای آینده کاری: این تیپ نیاز دارد تا برای تحلیل و تفکر انتقادی از روی حقایق و به روز صحبت کند.

ارتباطات (با دیگران): سعی کنید با دیگران در تماس باشید و به مسائل جانبی هم بپردازید.

راهکارهایی برای بهبود: این تیپ ممکن است در مواقعی که تصمیمی می‌گیرد و یا کاری را می‌خواهد انجام دهد لجباز و یکدنده باشد.


اگر میخواهید اطلاعات بیشتری دریافت کنید به این لینک مراجعه کنید.