بر اساس نمودار public style


ویژگی‌های عمومی: دارای درجه بالایی از خود انضباطی است.

ویژگی سبک کاری: این تیپ تصمیماتش بر اساس منطق است و احساسات در آن جایی ندارد.

نقطه قوت: این تیپ می‌تواند روحیه عملیاتی بدون نظر شخصی را، به سازمان و پروژه ببخشد.

فرهنگ کاری: ترجیح می‌دهد به صورت مستقیم و با جزئیات، کارهایی که برای پروژه باید انجام شود را به پیش ببرد.

چه چیزهایی نیاز دارد تا موثر تر باشد: این تیپ به یک تیم حمایتگر نیاز دارد تا رک گویی و انتقادهای سخت را تحمل کنند.

انگیزه‌های مورد نیاز این تیپ برای آینده کاری: این تیپ تمایل دارد تا برای تحلیل و تفکر انتقادی، از روی اسناد و مدارک صحبت کند.

ارتباطات (با دیگران): در مورد آنچه از دیگران می‌خواهید صراحت داشته باشید.

راهکارهایی برای بهبود: باید از مردم و مهارت‌هایشان در انگیزه دادن به آن‌ها و مدیریت آن‌ها استفاده کنید.


اگر میخواهید اطلاعات بیشتری دریافت کنید به این لینک مراجعه کنید.