بر اساس نمودار public style


ویژگی‌های عمومی: این تیپ می‌تواند درجه بالایی از تلاش را در حوزه کاری خود به نمایش بگذارد.

ویژگی سبک کاری: این تیپ دوست دارد تا در حوزه کاری خود بهترین باشد.

نقطه قوت: این تیپ می‌تواند در هر دو حوزه منابع انسانی و فنی فعالیت کند.

فرهنگ کاری: در میان مردم به خاطر دستاوردهایش مورد تقدیر واقع شود.

چه چیزهایی نیاز دارد تا موثر تر باشد: این تیپ نیاز دارد تا شرح وظایف او و مسئولیت‌هایش مشخص و خاص باشد.

انگیزه‌های مورد نیاز این تیپ برای آینده کاری: این تیپ نیاز دارد تا در جامعه به خاطر موفقیت‌ها و پروژه‌هایش شناخته شده باشد.

ارتباطات (با دیگران): در مورد مردم و اهدافشان با رویکرد مثبت تری صحبت کنید.

راهکارهایی برای بهبود: هنگامی که زیر فشار هستید ممکن است نسبت به انتقادها حساس تر باشید.


اگر میخواهید اطلاعات بیشتری دریافت کنید به این لینک مراجعه کنید.