نمره 79-70:(بااندکی تقویت می‌توان آن رابه یک توانایی تبدیل نمود)

شما از بعضی رفتارهای که به خاطر آنها به این نمره رسیده اید، اطلاع داشته و وضع خوبی دارید. بقیه رفتارها، هوش هیجانی شما را عقب نگه داشته است. بسیاری از مردم از اینجا شروع کرده و وقتی به هوش هیجانی خود توجه نشان می‌دهند، در بهبود آن پیشرفت‌های بزرگی را به دست می آوردند. شما باید از این فرصت کمک گرفته تا توانایی‌های بالقوه خود را کشف نماید و در مواقعی که عملکرد خوبی ندارید، بهبود یابید.