بر اساس نمودار public style

ویژگی‌های عمومی: عاشق چالش‌ها، رقابت و وظایف خطیر و مشکل است.

ویژگی سبک کاری:با منطق فکر می‌کند، گاهی رک و بی ملاحظه است.

نقطه قوت: حل مسئله.

فرهنگ کاری: تمرکز و داشتن آزادی کامل برای دسترسی به جزئیات کار.

چه چیزهایی نیاز دارد تا موثر تر باشد: نیاز دارد تا آنچه در نتیجه کار از او انتظار می‌رود را بداند و در پایان کار فقط نتیجه کار او بررسی شود و نه روشی را که او برای حل مسئله برگزیده است.

انگیزه‌های مورد نیاز این تیپ برای آینده کاری: بتواند کنترل کاملی بر شغل و آینده شغلی خود داشته باشد.

ارتباطات (با دیگران): در مورد کاری که باید انجام شود و چه کسی آن را انجام می‌دهد صریح باشید.

راهکارهایی برای بهبود: می‌تواند یک شنونده انتخابی شود، شنیدن آنچه او می‌خواهد بشنود.


اگر میخواهید اطلاعات بیشتری دریافت کنید به این لینک مراجعه کنید.