مدل ذهني (ادوين لاكه)


تعداد سوالات
48
مدت زمان
10 دقیقه

شروع آزمون


آزمون مدل ذهني (Mental Model) در واقع توضيح دهنده ي روند تفكري و درك ما، از رويدادها و اتفاق هاي اطراف است. مدل ذهني، ارائه دهنده ي جهان اطراف ما، در ارتباط با جزئيات اطراف، چگونگي كار كرد آنها و پيامدهاي تصميمي ما، نسبت به دنياي بيرون است. به طوري كه نشان مي‌دهد ما چطور مشكلات را تحليل كرده، كارها را انجام مي‌دهيم.

مدل ذهني يك سمبل داخلي از ماست كه تفسيري از جهان بيرون را ارائه مي‌دهد. اين مفهوم اولين بار در سال 1943 به وسيله Kenneth Craik پيشنهاد شد كه بر اساس آن ذهن ما براي پيشگويي وقايع، يك مدل كوچك ذهني درست مي‌كند.

نظريه پرداز معروف فاستر، درباره ي مدل ذهني مي‌گويد: تصوري كه ما از دنياي بيرون داريم تنها يك مدل ذهني است. هيچ كس در ذهنش نمي‌تواند تمام دنيا را داشته باشد. بلكه ما مي‌توانيم تنها بخشي از مفاهيم و روابط بين آنها را انتخاب كنيم و از آن‌ها براي نمايش سيستم واقعي دنياي بيرون به خودمان استفاده كنيم.

در آزمون پيش رو، 24 فاكتور مدل ذهني مورد بررسي قرار مي‌گيرند. قابل ذكر است براي موفقيت در موقعيت هاي شغلي متفاوت، مدل ذهني متناسب با آن موقعيت، لازم است و الزاما مدل هاي ذهني بر هم ارجحيت ندارند. از اين روست كه تست و تايپ تاكيد دارد، در كنار ساير آزمونهاي حوزه - ي كسب و كار، مي بايست مدل ذهني را مد نظر قرار داد. علاوه بر اين تست و تايپ براين عقيده است كه شناخت مدل ذهني، فرد را قادر مي سازد كه نقاط ضعف و قوت خود را، در تجزيه و تحليل از وقايع پيرامون، دريابد. دست آورد عميق تر شدن در اين حوزه، توانايي تشخيص مدل ذهني دوستان و همكاران و شركاي تجاري در حوزه كسب و كار، خواهد بود. اين دست آورد، توانايي برقرار نمودن ارتباطي موثرتر در حوزه ي كسب و كار را، در پي خواهد داشت.شروع آزمون