هوش چندگانه گاردنر


مبلغ آزمون
277,500 برای مدت محدود 110,000 ریال
تعداد سوالات
80
مدت زمان
20 دقیقه

شروع آزمون


تست هوش چندگانه گاردنر:

گاردنر نظريه اش درباره انواع هوش ها را نخستين بار در كتاب قاب هاي ذهني با نظريه هوش چندگانه گاردنر در سال 1983 ارائه كرد. به عقيده گاردنر همه انسان ها داراي، انواع مختلفي از هوش هستند. گاردنر در كتاب خود، هشت نوع مختلف هوش را معرفي نموده است. از اين رو تست هوش چندگانه گاردنر به تست هوش هشتگانه گاردنر هم معروف است. گاردنر در اين كتاب احتمال داده است كه نوع نهمي نيز به عنوان «هوش هستي گرا» وجود داشته باشد.

طبق نظريه هوش چندگانه گاردنر، براي به دست آوردن تمام قابليت ها و استعدادهاي يك فرد، نبايد تنها به بررسي ضريب هوشي يا تست آي كيو (تست IQ) پرداخت. گاردنر بر اين باور است كه علاوه بر آي كيو، انواع هوش هاي ديگر فرد نيز بايد در نظر گرفته شود.

عواملي كه در تست هوش چندگانه گاردنر يا تست هوش هشتگانه گاردنر سنجيده مي شوند، عبارتند از:

  1. هوش كلامي / زباني
  2. هوش منطقي / رياضي
  3.  هوش ديداري / فضايي
  4.  هوش موسيقيايي
  5.  هوش بدني / جنبشي
  6.  هوش ميان فردي (بين فردي)
  7.  هوش درون فردي 
  8.  هوش طبيعت گرا

از ديدگاه تست و تايپ، شناخت از خود و توانايي ها و نقاط ضعف و قوت، اولين گام در مسير موفقيت مي باشد. با شناخت از تيپ شخصيتي خود و پرهيز از موقعيت هاي نامناسب و قرارگرفتن در مسير هايي كه تواناييهاي فرد شكوفا مي گردد، مسير رسيدن به زندگي مطلوب، هموار ميگردد. از ديدگاه سازماني نيز بكارگيري افراد، در زمينه هايي كه مستعد مي باشند، بهره وري و پيشرفت را براي هر كسب و كاري به همراه خواهد داشت.

تست و تايپ توصيه مي كند براي آگاهي از فاكتورهاي هوش هيجاني و آگاهي از امتياز كلي هوش هيجاني، از تست هوش هيجاني بار_ان كه 15 عامل هوش هيجاني را به تفكيك اندازه گيري مي نمايد و تست هوش هيجاني برادبري كه با در نظر گرفتن كل عوامل هوش هيجاني، هوش هيجاني را اندازه گيري مي كند، استفاده نماييد.

روايي و پايايي 

روايي اين مقياس به روش تحليل عاملي انجام شده و از روايي مناسبي برخوردار است. ضرايب پايايي زير مقياس‌ها به روش آلفاي كرونباخ از 0.61 تا 0.85 گزارش شده است. از سويي ميزان پايايي محاسبه شده در كل پرسشنامه 0.83 است كه نشان دهنده پايايي مناسب است.


شروع آزمون

هوش چندگانه گاردنر

مطالب مرتبط