تست هوش هیجانی بار_ان


مبلغ آزمون
200,000 برای مدت محدود 120,000 ریال
تعداد سوالات
90
مدت زمان
15 دقیقه

شروع آزمون


آزمون هوش هیجانی بار_ان (Bar-on Emotional Quotient Inventory) برای مجموعه ای از قابلیت ها، صلاحیت ها و مهارت های غیر شناختی در نظر گرفته شده که بر توانایی شخص برای موفقیت در مقابله با درخواست ها و فشارهای محیطی تاثیر دارد. اولین بار، طرح این پرسشنامه در سال 1983 به منظور ارزیابی عوامل کلیدی متعدد کارکرد عاطفی، هیجانی و اجتماعی آغاز گردید.

در این آزمون، انواع هوش هیجانی (15 دسته) مورد ارزیابی قرار می گیرند و به هر دسته نمره ای تعلق خواهد گرفت. این آزمون مستقیما نقاط قوت و ضعف هر فرد را مورد ارزیابی قرار داده و سکوی مناسبی جهت کشف خود، می باشد. از دیدگاه تست و تایپ، ارزیابی فاکتورهای هوش هیجانی در کنار سایر ارزیابی ها از تیپ شخصیتی، زمینه را برای رشد و کسب موفقیت در حوزه ی کسب و کار و زندگی فردی فراهم می آورد. از نکات قابل توجه در هوش های هیجانی، اکتسابی بودن، قابلیت آموزش داشتن و بهبود میباشد. در همین راستا، تست و تایپ توصیه می کند اگر می خواهید شخصی را  در سازمان جذب کنید که تفاسیر سایر آزمونهای حوزه ی کسب و کار وی مثبت بوده و فقط فاکتورهای ارزیابی شده در این آزمون، در اندازه های مورد انتظار نبوده، یا در مورد قابلیت های مورد انتظار خودتان دچار چالش شده اید، هنوز فرصت برای رسیدن به شرایط مطلوب، وجود دارد.


انواع هوش های هیجانی مورد ارزیابی قرار گرفته در این آزمون، به شرح ذیل می باشد:

 1. خود آگاهی هیجانی (Emotional Self Awareness): توانایی آگاه بودن از احساسات خود.
 2. خود ابرازی (Assertiveness): توانایی ابراز احساسات، باورها و افکار صریح و دفاع از مهارت‌های سازنده و بر حق خود.
 3. احترام به خود (Self regard): توانایی آگاه بودن از ادراک خود، پذیرش خود و احترام به خود.
 4. خودشکوفایی (Self Actualization): توانایی درک ظرفیت بالقوه و انجام چیزی که می‌توان انجام داد، تلاش برای انجام دادن و لذت بردن.
 5. استقلال (Independence): توانایی هدایت افکار و اعمال خود و آزاد بودن از تمایلات هیجانی.
 6. همدلی (Empathy): توانایی آگاه بودن و درک احساسات دیگران و ارزش دادن به آن‌ها.
 7. مسئولیت پذیری اجتماعی (Responsibility): توانایی ابراز خود به عنوان یک عضو دارای حس همکاری، موثر و سازنده در گروه.
 8. رابطه بین فردی (Interpersonal Relationship): توانایی ایجاد و حفظ روابط رضایت بخش متقابل به وسیله ی نزدیکی عاطفی، صمیمیت، محبت کردن و محبت گرفتن.
 9. واقع گرایی (Reality Testing): توانایی سنجش هماهنگی بین چیزی که بطور هیجانیتجربه شده و چیزی که به طور واقعیوجوددارد.
 10. انعطاف پذیری (Flexibility): توانایی سازگار بودن افکار و رفتار با تغییرات محیط و موقعیت‌ها.
 11. حل مسئله (Problem Solving): توانایی تشخیص و تعریف مشکلات از یک طرف، و از طرف دیگر خلق راه حل های موثر و تحقق بخشیدن به آنها.
 12. تحلیل استرس (Stress Tolerance): توانایی مقاومت در برابر رویدادها و موقعیت‌های استرس زا و هیجانات قوی، بدون جا زدن و توانایی رویارویی فعال و مثبت با استرس.
 13. کنترل تکانه (Impulse Control): توانایی مقاومت در برابر یک تکانه، فاجعه و یا کاهشاثرات آن‌ها، همچنین توانایی کنترل هیجانات خود.
 14. خوش بینی (Optimism): توانایی زیرکانه نگاه کردن به زندگی و تقویت نگرش‌های مثبت، حتی درصورت بروز بدبختی و احساسات منفی.
 15. شادمانی (Happiness): توانایی احساس خوشبختی کردن در زندگی خود، لذت بردن از خود و دیگران، داشتن احساسات مثبت، صریح، مفرح و شاد.


نکته ی قابل توجه این است که در این آزمون، امتیاز هر نوع از هوش های هیجانی فرد، به تنهایی سنجیده می شود. اگر مایل باشید که در کل، امتیاز هوش هیجانی خود را دریابید، می بایست آزمون هوش هیجانی برادبری و گریوز را انجام دهید. این آزمون، در سایت تست و تایپ به صورت رایگان قابل دسترسی می باشد. علاوه بر این، انجام آزمون هوش چند گانه گاردنر نیز پیشنهاد می شود. در آزمون گاردنر، 8 نوع هوش از انواع هوش ها مورد سنجش قرار می گیرد که مشابه آزمون بار_ان به هر هوش امتیازی داده می شود.


روایی و پایایی آزمون

این پرسشنامه توسط بار_ان هنجاریابی شده است. نتایج حاصل از هنجاریابی نشان داده که این پرسشنامه از اعتبار و روایی مناسبی برخوردار است. شروع آزمون