هوش هيجاني بار_ان


مبلغ آزمون
200,000 برای مدت محدود 90,000 ریال
تعداد سوالات
90
مدت زمان
20 دقیقه

شروع آزمون


آزمون هوش هيجاني بار_ان (Bar-on Emotional Quotient Inventory) براي مجموعه اي از قابليت ها، صلاحيت ها و مهارت هاي غير شناختي در نظر گرفته شده كه بر توانايي شخص براي موفقيت در مقابله با درخواست ها و فشارهاي محيطي تاثير دارد. اولين بار، طرح اين پرسشنامه در سال 1983 به منظور ارزيابي عوامل كليدي متعدد كاركرد عاطفي، هيجاني و اجتماعي آغاز گرديد.

در اين آزمون، انواع هوش هيجاني (15 دسته) مورد ارزيابي قرار مي گيرند و به هر دسته نمره اي تعلق خواهد گرفت. اين آزمون مستقيما نقاط قوت و ضعف هر فرد را مورد ارزيابي قرار داده و سكوي مناسبي جهت كشف خود، مي باشد. از ديدگاه تست و تايپ، ارزيابي فاكتورهاي هوش هيجاني در كنار ساير ارزيابي ها از تيپ شخصيتي، زمينه را براي رشد و كسب موفقيت در حوزه ي كسب و كار و زندگي فردي فراهم مي آورد. از نكات قابل توجه در هوش هاي هيجاني، اكتسابي بودن، قابليت آموزش داشتن و بهبود ميباشد. در همين راستا، تست و تايپ توصيه مي كند اگر مي خواهيد شخصي را  در سازمان جذب كنيد كه تفاسير ساير آزمونهاي حوزه ي كسب و كار وي مثبت بوده و فقط فاكتورهاي ارزيابي شده در اين آزمون، در اندازه هاي مورد انتظار نبوده، يا در مورد قابليت هاي مورد انتظار خودتان دچار چالش شده ايد، هنوز فرصت براي رسيدن به شرايط مطلوب، وجود دارد.


انواع هوش هاي هيجاني مورد ارزيابي قرار گرفته در اين آزمون، به شرح ذيل مي باشد:

 1. خود آگاهي هيجاني (Emotional Self Awareness): توانايي آگاه بودن از احساسات خود.
 2. خود ابرازي (Assertiveness): توانايي ابراز احساسات، باورها و افكار صريح و دفاع از مهارت‌هاي سازنده و بر حق خود.
 3. احترام به خود (Self regard): توانايي آگاه بودن از ادراك خود، پذيرش خود و احترام به خود.
 4. خودشكوفايي (Self Actualization): توانايي درك ظرفيت بالقوه و انجام چيزي كه مي‌توان انجام داد، تلاش براي انجام دادن و لذت بردن.
 5. استقلال (Independence): توانايي هدايت افكار و اعمال خود و آزاد بودن از تمايلات هيجاني.
 6. همدلي (Empathy): توانايي آگاه بودن و درك احساسات ديگران و ارزش دادن به آن‌ها.
 7. مسئوليت پذيري اجتماعي (Responsibility): توانايي ابراز خود به عنوان يك عضو داراي حس همكاري، موثر و سازنده در گروه.
 8. رابطه بين فردي (Interpersonal Relationship): توانايي ايجاد و حفظ روابط رضايت بخش متقابل به وسيله ي نزديكي عاطفي، صميميت، محبت كردن و محبت گرفتن.
 9. واقع گرايي (Reality Testing): توانايي سنجش هماهنگي بين چيزي كه بطور هيجانيتجربه شده و چيزي كه به طور واقعيوجوددارد.
 10. انعطاف پذيري (Flexibility): توانايي سازگار بودن افكار و رفتار با تغييرات محيط و موقعيت‌ها.
 11. حل مسئله (Problem Solving): توانايي تشخيص و تعريف مشكلات از يك طرف، و از طرف ديگر خلق راه حل هاي موثر و تحقق بخشيدن به آنها.
 12. تحليل استرس (Stress Tolerance): توانايي مقاومت در برابر رويدادها و موقعيت‌هاي استرس زا و هيجانات قوي، بدون جا زدن و توانايي رويارويي فعال و مثبت با استرس.
 13. كنترل تكانه (Impulse Control): توانايي مقاومت در برابر يك تكانه، فاجعه و يا كاهشاثرات آن‌ها، همچنين توانايي كنترل هيجانات خود.
 14. خوش بيني (Optimism): توانايي زيركانه نگاه كردن به زندگي و تقويت نگرش‌هاي مثبت، حتي درصورت بروز بدبختي و احساسات منفي.
 15. شادماني (Happiness): توانايي احساس خوشبختي كردن در زندگي خود، لذت بردن از خود و ديگران، داشتن احساسات مثبت، صريح، مفرح و شاد.


نكته ي قابل توجه اين است كه در اين آزمون، امتياز هر نوع از هوش هاي هيجاني فرد، به تنهايي سنجيده مي شود. اگر مايل باشيد كه در كل، امتياز هوش هيجاني خود را دريابيد، مي بايست آزمون هوش هيجاني برادبري و گريوز را انجام دهيد. اين آزمون، در سايت تست و تايپ به صورت رايگان قابل دسترسي مي باشد. علاوه بر اين، انجام آزمون هوش چند گانه گاردنر نيز پيشنهاد مي شود. در آزمون گاردنر، 8 نوع هوش از انواع هوش ها مورد سنجش قرار مي گيرد كه مشابه آزمون بار_ان به هر هوش امتيازي داده مي شود.


روايي و پايايي آزمون

اين پرسشنامه توسط بار_ان هنجاريابي شده است. نتايج حاصل از هنجاريابي نشان داده كه اين پرسشنامه از اعتبار و روايي مناسبي برخوردار است. شروع آزمون

هوش هيجاني بار_ان

مطالب مرتبط