اينياگرام با گزارش كامل


مبلغ آزمون
237,500 ریال
تعداد سوالات
144
مدت زمان
35 دقیقه

شروع آزمون


آزمون اينياگرام يا مدل اينياگرام به نام هاي مختلفي شناخته ميشود از جمله اينياگرام، ايناگرام، آناگرام، اناگرام، اينا تايپ. اين تنوع نام گذاري آزمون اينياگرام فقط ناشي از ترجمه به فارسي مي باشد و هيچ كدام فرقي از نظر محتواي ندارند.

انياگرام يا ايناگرام به مدت 2500 سال در بطن تاريخ مفقود شده بود ولي در چند دهه اخير، با تلاش دانشمندان حوزه روانشناسي و مديريت، مجددا انياگرام يا ايناگرام با تحولي بنيادين پا به عرصه ي تيپ شناسي در حوزه كسب و كار و توسعه فردي گذاشت.

گروهي از دانشمندان در چند دهه ي اخير، معتقد بودند كه مي توان تمام رويدادهاي جهان هستي را، با استفاده از مدل انياگرام يا ايناگرام تفسير و درك كرد. در پنجاه سال گذشته تعدادي از بزرگان علم روانشناسي، مطالعات و بررسي‌هاي بسياري درباره‌ شماي اينياگرام انجام دادند تا بتوان از آن براي تشخيص تيپ‌هاي شخصيتي به درستي و به طور علمي و عملي در توسعه فردي و كسب و كار استفاده كرد. در سال 2003 ريچارد ريسو و راس هادسون آزموني را كه قبلاً براي تقسيم بندي شخصيتي ارائه داده بودند، بازنگري كردند و فرم كوتاه آزمون ايناگرام (انياگرام) كه شامل 36 عبارت دو گزينه‌اي ميباشد را، ارائه دادند. اين آزمون اينياگرام فرم كوتاه در سايت تست و تايپ با عنوان آزمون اينياگرام، براي كاربران ارائه شده است. 

قابل ذكر است علاوه بر اينياگرام فرم كوتاه، آزمون ايناگرام (مدل انياگرام) با فرمت 144 سوال هم در سايت تست و تايپ در دسترس كاربران قرار گرفته كه با عنوان آزمون اينياگرام با گزارش كامل براي كاربران ارائه شده است. قابل ذكر است تعداد سوال بيشتر نتيجه دقيق تري به كاربر ارائه مي نمايد و علاوه بر آن در نسخه اينياگرام با گزارش كامل، كاربر توضيحات بسيار مفصل و كاربردي تري را دريافت مي نمايد. در گزارش كامل مدل انياگرام علاوه بر تيپ شخصيتي، به بال هاي هر تيپ شخصيتي هم اشاره شده است. 

در انياگرام يا ايناگرام، تيپ هاي شخصيتي در سه دسته ي كلي قرار گرفته اند كه با درنظر گرفتن زير مجموعه ها، جمعا 9 تيپ شخصيتي در ايناگرام تعريف شده است. 

1. بخش اول مدل ايناگرام، سه بخشي غريزي:

سه بخشي غريزي شامل تيپ‌هاي شخصيتي هشت (چالش‌گر)، نُه (صلح‌طلب) و يك (اصلاح‌طلب) در مدل ايناگرام مي‌باشد.

  • تيپ هشت (چالش‌گر)، كاركردهاي ابراز وجود و رهبري (Self – Assertion and Leadership): افرادي كه در اين تيپ قرار مي گيرند، نيروهاي بالقوه‌اي براي خود ـ بسندگي، خودمختاري، اعتماد به نفس، بلندنظري و سخاوت و توانايي براي ابتكار عمل شخصي دارند. از ديد منفي‌گرايانه، آنها توانايي بالقوه‌اي براي تسلط بر ديگران، بي‌‌احساسي يا بي‌عاطفگي ناشيانه، ستيزه‌جويي و شقاوت و بي‌رحمي دارند.
  • تيپ نه (صلح‌طلب)، كاركردهاي پذيرندگي و ميانجي‌گري بين فردي (Receptivity and Interpersonal Mediation): آن‌ها توانايي‌ بالقوه‌اي براي ايجاد هماهنگي با ديگران دارند. از ديدگاه منفي گرايانه اين تيپ، توانايي بالقوه‌اي در منفعل بودن، بي تفاوتي و سهل انگاري دارد.
  • تيپ يك (اصلاح طلب)، كاركردهاي واقعيت گرايي و مسئوليت اجتماعي (Rationality and social Responsibility): اين دسته از افراد توانايي بالقوه‌اي براي اعتدال و خويشتن داري، نظم و آگاهي دارند. از ديد منفي گرايانه، اين تيپ داراي توانايي بالقوه براي خود كنترلي، كمالگرايي، قضاوت گرايي و خود بيني دارد.

2. بخش دوم مدل انياگرام، سه بخشي احساسي:

سه بخشي احساسي شامل تيپ‌هاي شخصيتي دو (امدادگر)، سه (موفق)، چهار (فردگرا) در تست انياگرام مي‌باشد.

  •  تيپ دو (امدادگر)، كاركردهاي همدلي و انسان‌دوستي (Empathy and Altruism): افرادي كه در اين تيپ قرار مي گيرند، توانايي بالقوه‌اي براي رواست بودن با ديگران يا ديگر مداري و ژرف‌انديشي در كار ديگران، از خودگذشتگي، سخاوتمندي و حمايتگري دارند. از ديدگاه منفي‌گرايانه، آنها داراي توانايي بالقوه‌اي در ايجاد مزاحمت، انحصارطلبي، به بازي گرفتن ديگران و خودفريبي هستند.
  • تيپ سه (موفق)، كاركردهاي اعتماد به نفس و خودشكوفايي (Self – Esteem and Self - Development): اين گونه افراد، توانايي بالقوه‌اي براي جاه‌طلبي يا بلندپروازي، خود ـ ارتقايي، تعالي شخص، خود ـ اتكايي و برتري اجتماعي دارند. از ديد منفي‌گرايانه، توانايي بالقوه براي حسابگري صرف (بدون در نظر گرفتن احساسات)، خودشيفتگي تكبر‌آميزي، سوء استفاده از ديگران و خصومت‌ورزي را مي‌توان در آنها مشاهده كرد.
  • تيپ چهار (فردگرا)، كاركردهاي خودآگاهي و خلاقيت هنري (Self – Awareness and Artistic Creativity): داراي توانايي بالقوه‌اي در درك شهودي، حساسيت، فردگرايي، خودبياني و خودافشاگري دارند. از ديد منفي‌گرايانه، توانايي بالقوه‌ي آن‌ها كمرويي و دستپاچگي، خودخواهي، عدم اعتماد به نفس، خودناباوري،‌ تن‌پروري و افسردگي است.

3. بخش سوم مدل انياگرام، سه بخشي شناختي:

سه بخشي شناختي شامل تيپ‌هاي شخصيتي پنج (پژوهش‌گر)، شش (وفادار) و هفت (مشتاق) در تست انياگرام مي‌باشد.

  • تيپ پنج (پژوهش‌گر)، كاركردهاي فهم و درك انتزاعي و مهارت‌ (خبرگي) (Abstract Understanding and Expert Knowledge): توانايي بالقوه ي آنها در كنجكاوي، تيزبيني يا هوشمندي، كسب علم، خلاقيت و تجارب فني است. و از ديد منفي‌‌گرايانه، توانايي بالقوه‌اي در نظريه‌پردازي صرف، وابستگي‌ هيجاني، عجيب و غريب بودن، انزواي اجتماعي و تحريف ذهني دارند.
  • تيپ شش (وفادار)، كاركردهاي اعتماد و پذيرش اجتماعي (Trust and Social Affiliation): داراي توانايي بالقوه براي مرزبندي هيجاني با ديگران، هويت‌يابي گروهي، جامعه‌پذير، سخت‌كوشي، وفاداري و تعهد براي انجام كارهاي بزرگ‌تر هستند. از ديد منفي‌گرايانه، توانايي بالقوه‌اي در وابستگي، دوگانگي احساس، تفرقه‌افكني، سرپيچي، اضطراب و احساس حقارت دارند.
  • تيپ هفت (مشتاق)، كاركردهاي تفاهم سرخوشي (Responsiveness and Enjoyment): آن‌ها توانايي بالقوه‌اي براي شور و شوق، سازندگي و بهره‌وري، موفقيت، كسب مهارت، كنجكاوي، بلندنظري، ميل به تغيير و تنوع طلبي دارند. از ديد منفي‌گرايانه، توانايي بالقوه‌ي آن‌ها در بيش فعالي (پركاري بيمارگونه)، سطحي‌نگري، تكانشي بودن، افراط‌گرايي و واقعيت‌گريزي است.

بال يا خصوصيات ثانويه شخصيت:

هيچ كس فقط يك تيپ شخصيتي ندارد. در مدل ايناگرام هر فرد تركيبي از تيپ اصلي خود و معمولاً يكي از دو تيپ زير مجموعه مجاور به آن، در روي نقاط پيراموني دايره مدل اينياگرام است. يكي از دو تيپ مجاور تيپ اصلي اناگرام شما، بال آناگرام شما ناميده مي‌شود. تيپ اصلي اناگرام شما، شخصيت كلي شما را از ديد آناگرام شكل مي‌دهد، در صورتي كه بال كامل كننده آن است و در بعضي مواقع به شخصيت كلي شما از ديد آناگرام، عناصري مهم و گاهاً ضد و نقيض را مي‌افزايد. بال شما خصوصيات ثانويه شخصيت شما است و اين بايستي در جهت فهم و درك بهتر از خود يا كس ديگري لحاظ شود. براي مثال: اگر شما داراي تيپ شخصيتي سه در مدل ايناگرام هستيد، احتمالاً‌ داراي بال توجه طلب يا تخصص طلب خواهيد بود و شخصيت شما با در نظر گرفتن ويژگي‌هاي تيپ سه كه با خصوصيات آن دو بال آميخته شده‌اند، فهميده مي شود. با توجه به پيچيدگي هايي كه از تاثير سن و عوامل محيطي، در تعيين بال يا بال غالب، ايجاد مي شود، تست و تايپ توصيه مي كند براي فهم بهتر تاثير گذاري بال در تيپ شخصيتي خود، خصوصيات ساير تيپ ها را نيز مطالعه كنيد. قابل ذكر است در آزمون اينياگرام با گزارش كامل، علاوه بر تيپ شخصيتي، به بال هاي هر تيپ شخصيتي و اطلاعات تكميلي هم اشاره شده است. اشتباهي كه در اكثر آموزش هاي اينياگرام در ايران صورت گرفته اشاره به بال به عنوان تيپ هاي كناري آن تيپ شخصيتي است كه به صورت كامل غلط است. يعني اگر فردي تيپ سه است بال او تيپ چهار و يا دو نيست. بال ها جزو تيپ هاي بيست و هفت گانه طبقه بندي مي شوند كه در اين گزارش شما آن را به صورت كامل خواهيد يافت.

تست و تايپ توصيه مي كند به جهت رسيدن به نتايج دقيق تر و قابل اتكاتر، همزمان با اين آزمون از ساير آزمونهاي معتبر روانشناسي در حوزه ي كسب و كار و توسعه فردي از قبيل آزمون نوتريكا 180 درجه يا ديسك با گزارش كامل يا نئو با گزارش كامل استفاده شود.

روايي و پايايي

آزمون اناگرام به وسيله ي ريسو (2003 و 2007) و رولند (2006) و بسياري ديگر مورد بررسي قرار گرفته و آلفا كرونباخ آن براي هر يك از عوامل بالاي 0.7 گزارش شده است. در ايران نيز آزمون اناگرام (مدل اينياگرام)، هنجاريابي شده است و نتايج اعلام شده در سايت تست و تايپ براساس هنجاريابي ايران مي باشد.


شروع آزمون

اينياگرام با گزارش كامل

مطالب مرتبط