نئو با گزارش كامل


مبلغ آزمون
589,000 برای مدت محدود 299,000 ریال
تعداد سوالات
240
مدت زمان
40 دقیقه

شروع آزمون دانلود نمونه نتیجه آزمون


آزمون نئو كه با نام (Big 5) يا پنج عامل بزرگ شخصيت هم شناخته مي شود، نوعي خودسنجي ويژگي هاي شخصيتي است كه در سالهاي اخير بسيار مورد توجه مديريت منابع انساني سازمان هاي بزرگ و كوچك قرار گرفته است. اين مدل كه با نام BIG 5 نيز مشهور است، 5 عامل اصلي كه شامل 30 زير عامل مي باشد را در افراد مورد سنجش قرار مي دهد. نام كامل اين آزمون NEO - Personality Inventory -Revised است.

پنج عامل اصلي مورد سنجش در اين آزمون عبارتند از:

1.شاخص روان آزردگي (Neuroticism)

از جمله ابعاد گسترده شخصيت، مقايسه سازگاري، ثبات عاطفي فرد با ناسازگاري و عصبيت يا روان آزردگي است. داشتن احساسات منفي مانند غم، برانگيختگي، خشم، احساس گناه، احساس كلافگي دائمي ، مبناي اين شاخص را تشكيل مي‌دهند. از آنجا كه هيجان مخرب در سازگاري فرد و محيط تاثير دارد، در زن و مردي كه داراي نمره بالا در اين شاخص باشند، احتمال بيشتري وجود دارد كه داراي باورهاي غير منطقي باشند. قدرت كمتري در كنترل تكانه‌ها Impulses داشته باشند و ميزان سازش ضعيف تري با ديگران و شرايط استرس زايي را نشان دهند.

2.شاخص برون گرايي (Extraversion)

برون‌گراها افرادي اجتماعي هستند. اين گونه افراد دوستدار ديگران بوده و تمايل به شركت در اجتماعات و مهماني دارند. در عمل قاطع، فعال و حراف يا اهل گفتگو هستند. هيجان و تحرك را دوست دارند و به موفقيت در آينده اميدوارند. در مقابل برون گرايان كه به روشني قابل توصيف هستند، درون‌گرايان را نمي‌توان به سادگي توصيف كرد. در برخي جوانب، درون گرايي رامي‌توان با نبود ويژگي‌هاي برون‌گرايي توصيف نمود. درون‌گرايان افرادي محافظه كار، مستقل و تكرو هستند. ولي به هيچ وجه تنبل، كند يا دوست نداشتني نيستند. درون‌گرايان معمولاً خجالتي و تنها هستند. البته اين مطلب به معناي آن نيست كه اضطراب اجتماعي دارند. درون‌گرايان كنجكاو هستند و علاقه زيادي نيز به پژوهش دارند.

3.شاخص گشودگي (Openness to Experience)

مقياس‌ گشودگي يا تجربه پذيري اگر بالا باشد، نشان مي‌دهد كه فرد زندگي سرشار از تجربه را دوست دارد و در باروري تجارب دروني و دنياي پيرامون كنجكاو است. اين افراد طالب لذت بردن از نظريه‌هاي جديد و ارزش‌هاي غيرمتعارف هستند و در مقايسه با افراد بسته، احساسات مثبت و منفي فراواني دارند. معمولاً اين شاخص ارتباط مثبتي با هوش دارد و افراد داراي تحصيلات بالاتر در اين شاخص نمره بيشتري كسب مي‌كنند. مردان و زنان داراي نمرات پايين در اين شاخص كساني هستند كه در رفتار، متعارف و در ظاهر، محافظه‌كار به نظر مي‌رسند. اين افراد موضوعات رايج را بهتر از موارد غير مرسوم مي‌پسندند.

4.شاخص موافق بودن (Agreeableness)

فرد موافق، نوع‌دوست است. با ديگران احساس همدردي مي‌كند و مشتاق كمك به آنها است و اعتقاد دارد كه ديگران نيز با او همين رابطه را دارند. در مقابل شخص نا موافق يا مخالف، خود محور بوده و به قصد و نيت ديگران مظنون است و بيشتر از اينكه همكاري كند اهل رقابت است. به نظر مي‌رسد كه اين شاخص به سمت جنبه‌هاي مثبت اجتماعي و سلامت رواني بيشتر سوق دارد. افراد موافق، محبوب‌تر از افراد مخالف هستند. با توجه به اينكه دفاع از حق فردي اولويت دارد، اما داشتن ويژگي موافق بودن هميشه خوب نيست. هيچ يك از دو قطب اين شاخص داراي منزلت اجتماعي برتر نيستند. همچنين نمي‌توانيم بگوييم كدام گروه از كساني كه در قطب‌هاي اين شاخص قرار مي‌گيرند، سلامت رواني بهتري دارند. نمره پايين در اين شاخص معمولاً با ويژگي‌هاي اختلال شخصيت، خودشيفته، ضد اجتماعي و پارانوئيد همراه است. در حالي كه نمره بالا با اختلال شخصيت وابسته همراهي دارد.(كاستا ومك كرا 1990).

5.شاخص با وجدان بودن (Conscientiousness)

برخي اين شاخص را تمايل به موفقيت ناميده‌اند. فرد با وجدان، داراي هدف و خواست‌هاي قوي و مشخص است. در جنبه‌هاي مثبت اين شاخص، افراد داراي نمره‌هاي بالا در زمينه‌هاي حرفه‌اي و دانشگاهي افراد موفقي هستند و در جنبه‌هاي منفي، نمره ي بالا همراه با ويژگي‌هاي ايرادگيري‌هاي كسل كننده، وسواس به پاكيزگي و يا فشار فوق العاده به خود در امور كاري و حرفه‌اي ديده مي‌شود. افراد داراي نمره بالا در اين شاخص افراد‌ي دقيق ، وسواسي، وقت شناس و قابل اعتماد هستند. افراد داراي نمره پايين را نبايد افرادي فاقد پايبندي به اصول اخلاقي دانست، بلكه اين افراد معمولاً دقت كافي را براي انجام كارها از خود نشان نمي‌دهند و در جهت رسيدن به اهداف خود نيز چندان اصراري ندارند و پيگير نيستند.


اعتبار درازمدت تست NEO نيز مورد ارزيابي قرار گرفته است. يك مطالعه 6 ساله روي مقياس‌هاي O ، E ، N ضريب‌هاي اعتبار مورد قبولي را نشان داده است. ضريب‌هاي اعتبار دو عامل C و A به فاصله 3 ساله نيز توسط كاستا و مك‌كرا مناسب گزارش شده است. در يك مطالعه 7 ساله از ارزيابي‌هايي كه در آن كل تست به كار رفته بود، ضرايب اعتبار مورد قبول براي عوامل اصلي 5 گانه در مردان و زنان به دست آمده است. 

اين آزمون در ايران هنجاريابي شده است و تست و تايپ بر اساس ميانگين ها و انحراف معيار هاي جامعه ايراني تحليل اين آزمون را ارائه داده است. براي شناخت چند بعدي، تست و تايپ توصيه مي كند در كنار اين آزمون، از تفسير و تحليل ساير آزمون هاي معتبر نيز استفاده نماييد.شروع آزمون دانلود نمونه نتیجه آزمون

نئو با گزارش كامل

مطالب مرتبط