تست MBTI (تست شخصیتی مایرز بریگز)


تعداد سوالات
112
مدت زمان
15 دقیقه

شروع آزمون


آزمون MBTI یک پرسشنامه ی خودشناسی است که بر اساس نظریه ی یونگ، توسط کاترین بریگز و ایزابل مایرز طراحی شده است. بریگز و مایرز برای سنجش و اندازهگیری تیپ های شخصیتی، تست MBTI را طراحی کردند. این آزمون یکی از معتبرترین و کاربردیترین آزمون ها در سطح جهان با اهداف کسب و کاری به شمار می‌رود. بریگز و مایرز با استفاده از نظرات و نتایج تحقیقات یونگ و انجام برخی پژوهش‌ها در حوزه ی شخصیت شناسی، چهار بعد (ترجیح) شخصیتی و شانزده تیپ شخصیتی را در افراد شناسایی کردند. ترجیحات شخصیتی، ویژگیهایی در افراد هستند که برای آن‌ها راحت تر و بهتر بوده و انجام شان نیاز به تمرکز و زمان کمتری دارد. 

چهار بعدی که در این آزمون مورد بررسی قرار می گیرند عبارتند از: 

  1. برونگرایی یا درونگرایی: مشخص می کند که فرد چگونه انرژی می گیرد. دریافت انرژی شخص از طریق ارتباط با دیگران بدست می آید یا در خلوت و تنهایی.
  2. حسی یا شهودی: مشخص می کند که فرد معمولاً چگونه به جمع آوری اطلاعات از محیط می پردازد. اطلاعات را از طریق شهود بدست می آورد یا از طریق حواس 5 گانه و تجربه.
  3. احساسی و منطقی: مشخص می کند که فرد چگونه قضاوت و تصمیم گیری می کند.
  4. دریافت گرا و قضاوتی: مشخص می کند که فرد چگونه اقدام می نماید. سرعت و زمانانجامتصمیمات و قضاوت های افراد را می سنجد
از ترکیب عوامل فوق 16 تیپ شخصیتی بوجود می آید. نکته ی ابعاد شخصیتی فوق، در این است که هر فرد در هر یک از این فاکتور ها، رفتارهایی دارد و درصدی از شخصیت وی را تشکیل می دهد، ولی نسبت بیشتر و ترجیحات شخص، باعث می شود در تیپ خاصی جای بگیرد. به طور نمونه، در گراف های ارائه شده در تست و تایپ مشاهده خواهید کرد که هر شخص به طور مطلق از یک بعد شخصیتی، امتیاز نگرفته بلکه در هر زمینه درصدی از امتیاز ها بین دو فاکتور تقسیم شده و در نهایت یک طرف درصد یا ترجیح بیشتری به خود اختصاص می دهد.


اگر در بخش نتایج، آزمون به شما چندین شخصیت ارائه دهد و برخی فاکتورها مساوی گردد، توصیه می شود آزمون را مجدداً انجام دهید،یا با استفاده از آزمون های دیگر، نسبت به تشخیص قطعی تر ابعاد شخصیتی خود، اقدام کنید. برخی از آزمون هایی که در این رابطه توصیه می شوند عبارتند از: آزمون مدل ذهنی، آزمون کهن الگوی اسطوره ای مردان، آزمون کهن الگوی اسطوره ای زنان، آزمون چپ مغزی و راست مغزی.

این تست در مشاوره‌های ازدواج، مشاوره‌های شغلی، تغییرات سازمانی و... بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. تست و تایپ معتقد است که می توان با بکارگیری نتیجه ی چندین آزمون روانشناسی معتبر در کنار یکدیگر، پاسخ های ناشی از رویکرد نادرست در پاسخ دادن به گزینه ها، از جمله "من ایده آل" یا "من گذشته" را کشف و به شناخت واقعی، نزدیکتر شد. توانایی شناخت "من واقعی"، تیپ شخصیتی و مشرب فرد مقابل، در مذاکرات، کارهای تیمی و توسعه ی روابط فردی و بین فردی، در حوزه ی کسب و کار، تحولی شگرف ایجاد خواهد نمود.

 روایی و پایایی

روایی و اعتبار (پایایی) آزمون خارجی 0/75 به دست آمده؛ اعتبار آزمون فعلی بالاتر از 0/8 بوده است و بررسی‌های بالینی و مشاهدات روانشناختی نیز روایی این آزمون را تأیید کرده است. 

نکاتی در رابطه با نتایج این تست:

این پرسشنامه طوری طراحی شده است که افراد، در همه عوامل مورد بررسی در این آزمون، مورد پرسش قرار گیرند. نتایج به صورت درصد گزارش خواهند شد و اگر افراد در عوامل متناظر، درصدهای مشابهی را کسب کنند، برای آن ها تیپ شخصیتی به صورت چند تایی گزارش می شود. در این موارد توصیه می شود برای تعیین تیپ شخصیتی، آزمون را تکرار نمایید. توصیه ی دیگر تست و تایپ در این موارد، تحلیل نتایج این آزمون با در نظر گرفتن نتایج سایر آزمون ها، به صورت همزمان می باشد


شروع آزمون