به منظور آگاهي كاربران و بازديدكنندگان از شرايط استفاده و حفظ امنيت اطلاعات افراد، سايت تست و تايپ قوانين زير را براي كاربران و بازديد كنندگان، تشريح كرده است.

قابل توجه: ورود كاربران به سايت تست و تايپ (حقيقي و حقوقي)، به منزله آگاهي و پذيرش شرايط، قوانين و نحوه استفاده از سرويس‌‏ها و خدمات ارائه شده است. اين شرايط و قوانين علاوه بر اعضا، بازديدكنندگان را نيز شامل مي شود.

اهداف سايت تست و تايپ

هدف ما ايجاد بستري براي:

نتايج آزمونها و تفاسير و امنيت اطلاعات و شرايط استفاده در سايت تست و تايپ

از كاربران و بازديدكنندگان سايت تست و تايپ، انتظار مي رود كه قوانين زير را در بيان بازخورد، نظرات و پيشنهادات مد نظر داشته باشند:

حقوق تست و تايپ