بازي نقشه گنج برمبناي مفهوم آركتايپ ها ( انرژي هاي دروني) و سفر قهرماني ( نقش راهنماهاي دروني ما در زندگي) طراحي شده است. نقشه گنج تجربه كردن مفاهيم مطرح شده توسط يونگ و جوزف كمپل  به صورت عملي و در قالب بازي است.

شركت كنندگان در اين بازي نقش قهرمان سفر را بازي مي كنند. آنها ماموريت دارند به كمك هم تيمي هاي خود با تشخيص راهنماهاي واقعي از دروغين و حل معماهاي هر كدام از مراحل سفر زودتر از سايرين به گنجي كه در انتهاي سفر در انتظار آنها است، برسند.

اين بازي علاوه بر تمرين مفاهيم مطرح شده توسط يونگ فرصتي براي آشنايي با ساير مديران در فضايي صميمي و پرهيجان است.


براي اجراي اين بازي در سازمان خود با ما در تماس باشيد. 


تست و تايپ آمادگي خود را جهت طراحي بازي براي مجريان معتبر و آژانس هاي مسافرتي اعلام دارد.