بازي از موثرترين و شادي آور ترين راه‌ها براي يادگيري است. بازي جرياني ساختارمند، وسيله‌اي موثر براي كاركرد بهينه و موثر و بخش جدايي ناپذير از زندگي ما است. بازي‌هاي آموزشي مي‌توانند عامل اساسي براي افزايش تحرك جنبشي، تفكر انتقادي و حل مسأله باشند.


مزاياي يادگيري از طريق بازي

·  آشنايي با دانش به روز مديريت.

·  خارج شدن از فضاي سنتي يادگيري.

·  استفاده عملي از مفاهيم در قالب بازي و گرفتن بازخورد آني كه منجر به يادگيري موفق مي‌شود.

·  يادگيري فعال، شركت كننده‌ها مسائل را حل مي‌كنند و نسبت به تصميمات هم تيمي‌هاي خود واكنش نشان مي‌دهند.

·  ارتقاء مهارت‌هاي حل مساله، شركت كنندگان با استفاده از اين مهارت مجموعه‌اي از قواعد از پيش آموخته شده را براي حل موفقيت آميز يك مساله در موقعيت جديد كشف مي‌كنند.

·  افزايش انگيزه يادگيري.

·  آشنايي با مديران ديگر و افزايش دامنه ارتباطات مديريتي.

توضيح بازي هاي مديريتي

با در نظر گرفتن اثر بخشي بالاي بازي در يادگيري، بازي‌هاي مديريتي تست و تايپ را تعريف كرده‌ايم. بازي‌هاي مديريتي، بازي‌هايي هستند كه مفاهيم مديريتي را در قالب بازي به شركت كننده‌ها آموزش مي‌دهند و بر تفكر و برنامه‌ريزي تأكيد مي‌كنند تا حفظ كردن مطالب. در طراحي بازي‌هاي مديريتي اين واقعيت كه افراد مختلف سبك‌هاي يادگيري متفاوتي دارند را نيز مدنظر قرار مي‌دهيم و اين تنوع يادگيري را در طراحي بازي‌ها لحاظ مي‌كنيم. بازي‌هاي مديريتي همچنين به افزايش مهارت‌هاي هوش هيجاني كه يكي از مهم ترين عوامل مديريت موفق مي‌باشند، كمك مي‌كنند.

انواع بازي هاي مديريتي با اهداف مختلف وجود دارند ما در تست و تايپ دو روش متفاوت را دنبال مي كنيم:

1. بازي ها بر اساس خواسته سازمان 

اين بازي ها با توجه به خواسته سازمان متقاضي در جهت مفاهيمي كه دغدغه اصلي سازمان است تعريف و طراحي مي شوند.

مثال:

 بازي هاي تيم سازي 

بازي هاي توسعه رهبري سازماني

بازي هاي مشاركتي

بازي هاي آموزشي

2. بازي هاي شخصيت شناسي 

اين بازي ها از قبل طراحي شده اند و روند بازي مشخص است. در اين مدل تست و تايپ بر اساس مفاهيم تيپ شناسي مراحلي را طراحي و تدوين مي كند كه در آن افراد بتوانند به يك گنج دست يابند.

مثال

بازي نقشه گنج

اين بازي برمبناي مفهوم آركتايپ ها ( انرژي هاي دروني) و سفر قهرماني ( نقش راهنماهاي دروني ما در زندگي) طراحي شده است. نقشه گنج تجربه كردن مفاهيم مطرح شده توسط يونگ و جوزف كمپل  به صورت عملي و در قالب بازي است.

شركت كنندگان در اين بازي نقش قهرمان سفر را بازي مي كنند. آنها ماموريت دارند به كمك هم تيمي هاي خود با تشخيص راهنماهاي واقعي از دروغين و حل معماهاي هر كدام از مراحل سفر زودتر از سايرين به گنجي كه درانتهاي سفر در انتظار آنها است، برسند.

اين بازي علاوه بر تمرين مفاهيم مطرح شده توسط يونگ فرصتي براي آشنايي با ساير مديران در فضايي صميمي و پرهيجان است.


چرا بازي هاي مديريتي موثرتر از هر گزينه اي براي آموزش هستند؟

بازي از موثرترين و شادي آور ترين راه‌ها براي يادگيري است. بازي جرياني ساختارمند، وسيله‌اي موثر براي كاركرد بهينه و موثر و بخش جدايي ناپذير از زندگي ما است. بازي‌هاي آموزشي مي‌توانند عامل اساسي براي افزايش تحرك جنبشي، تفكر انتقادي و حل مسأله باشند. به استحضار مي‌رساند در بازي‌هاي مديريتي اهداف مختلفي مي‌تواند دنبال شود كه از جمله مي‌توان به توانمند تر كردن افراد، آموزش عملي و گزينش افراد اشاره كرد. ايجاد فضايي مملو از آموزش، تفريح، سرگرمي و همدلي براي پرسنل در سازمان باعث درك و تثبيت مطالب تئوري مطرح شده در كارگاه‌ها يا سمينارهاي آموزشي مي‌گردد و يادگيري مفاهيم جديد در كوتاه‌ترين زمان را ممكن مي‌سازد، از سويي ديگر افراد را در بازي‌ها مي‌توان بهتر شناخت، زيرا توانمندي‌ها و نقاط ضعف خود را بي پرده به نمايش خواهند گذارد. با اين رويكرد بازي‌هاي مختلفي در گروه گيمي‌فيكشن نوتريكا طراحي مي‌شود. در اين بازي‌ها، افراد در فضاي بازي كه بر اساس شرايط آن سازمان و يا موضوع خاص آموزشي طراحي شده است، قرار مي‌گيرند و به شيوه‌اي تدريجي و با تصميمات خود، كار تيمي و مهارت‌هاي خود، به جايزه دست مي يابند.

برخي از مزاياي يادگيري از طريق بازي در ذيل اشاره شده است:

اهداف بازي هاي مديريتي در نوتريكا

با در نظر گرفتن اثر بخشي بالاي بازي در يادگيري، بازي‌هاي مديريتي نوتريكا را تعريف كرده‌ايم. بازي‌هاي مديريتي، بازي‌هايي هستند كه مفاهيم مديريتي را در قالب بازي به شركت كننده‌ها آموزش مي‌دهند و بر تفكر و برنامه‌ريزي تأكيد مي‌كنند تا حفظ كردن مطالب. در طراحي بازي‌هاي مديريتي اين واقعيت كه افراد مختلف سبك‌هاي يادگيري متفاوتي دارند را نيز مدنظر قرار مي‌دهيم و اين تنوع يادگيري را در طراحي بازي‌ها لحاظ مي‌كنيم. بازي‌هاي مديريتي همچنين به افزايش مهارت‌هاي هوش هيجاني كه يكي از مهم ترين عوامل مديريت موفق مي‌باشند،كمك مي‌كنند.

انواع بازي هاي مديريتي با اهداف مختلف وجود دارند ما در نوتريكا روش هاي متفاوت را دنبال مي‌كنيم كه در جلسات متعدد با كارفرما آنچه را كه مد نظر ايشان است اعمال مي‌كنيم تا رضايت كارفرما كاملاً در نظر گرفته شود و در طراحي‌ها اعمال گردد.

به طور كلي نوتريكا خدمات خود را در حوزه بازي هاي مديريتي در سه قالب زير ارائه مي كند.

  1. هدف ماركتينگي (برند كارفرمايي): در اين مدل، هدف سازمان جذاب كردن برند استخدام خود و جذب نيروهاي مستعد به سازمان است. اين مورد براي سازمان‌هايي كه مي خواهند به عنوان سازماني پيشرو در زمينه سرمايه انساني شناخته شوند بسيار كاربرد دارد. 
  2. هدف توسعه منابع انساني: در اين مدل هدف توانمندسازي كارشناسان، مديران در حوزه هاي خاص مهارت هاي نرم است. مانند اهداف توسعه‌اي در جهت بهبود تعاملات بين فردي و يا ارتقاء مهارت هاي مديريتي است.
  3. هدف ماركتينگي: در اين خصوص سازمان ها و شركت ها براي مشتريان خود بازي هايي را در نمايشگاهها، كنفرانسها و همايشها در نظر مي گيرند تا از نظر برندينگي در ذهن مخاطبان خود جاي بگيرند.

چرا ما؟

  1. دانش تيپ شناسي و رفتارشناسي تيم نوتريكا: (اين دانش به طراحي بازي ها جهت همسو سازي افراد با تيپ هاي مختلف رفتاري و شخصيتي و بدست آوردن بهترين نتيجه از انجام بازي‌هاي مديريتي، كمك شاياني مي‌كند.
  2. دانش منابع انساني تيم نوتريكا: (تخصص اصلي ما انجام پروژه هاي منابع انساني در شركت‌هاي بزرگ و كوچك است، ما كاملاً نگراني‌ها و دغدغه‌هاي سازمان را در خصوص بازي‌هاي مديريتي درك و عارضه يابي مي‌كنيم و بهترين پيشنهادات را متناسب با سمت، جايگاه شغلي و مسئوليت‌هاي كاركنان ارائه مي‌دهيم. ما با مفاهيم فرهنگ سازماني كاملاً آشنا هستيم و مي‌توانيم به سازمان شما در خصوص بازي‌ها بهترين پيشنهادات را ارائه كنيم.)
  3. اختصاصي بودن كار تيم نوتريكا: (ما براي هر سازمان تيم طراحي بازي تشكيل مي‌دهيم و اعتقاد داريم هر سازمان با توجه به فرهنگ و جوي كه بر آن حكم فرماست، احتياجات خاص خود را دارد. ما معتقديم همه بازي ها براي همه سازمان‌ها مناسب نيست و بايد چارچوب آن بر اساس نوع سازمان طراحي شود.)
  4. تجربه تيم متخصص نوتريكا: (رزومه ما نشان مي‌دهد كه ما براي سازمان هاي متعددي با اهداف مختلف بازي طراحي كرده‌ايم كه نمونه برخي از آن‌ها در ذيل آمده است.)


بازي‌ها طوري طراحي مي‌شود كه افراد و يا تيم‌ها با پيش رفتن در مراحل بازي، بايد امكانات مختلفي مثل منابع انساني، منابع مالي و ارتباطات را مديريت كنند و در دل اين فعاليت‌ها با استفاده از تكنيك‌هاي مديريت دانش، مذاكره و كار تيمي عملكرد خود را بهينه كنند و در عين حال از فضاي مفرح بازي، لذت ببرند.

در صورت درخواست سازمان امكان دادن گزارش عملكردي و رفتاري افراد نيز وجود دارد كه سازمان مي‌تواند اين درخواست را جداگانه ارائه نمايد.

به طور كلي اين بازي‌ها با توجه به نياز سازمان‌ها برنامه ريزي مي‌شوند و اختصاصاً مربوط به همان سازمان، زمان و مكان طراحي مي‌شوند. بنابراين طي جلسه‌اي با آن سازمان‌ محترم خواسته‌ها و موارد خاص صورت جلسه مي‌شود و بعد بازي طراحي مي‌گردد.


براي اجراي اين بازي در سازمان خود با ما در تماس باشيد.