رويكرد متمايز نوتريكا (تست و تايپ) در تلفيق مديريت و روانشناسي است. استفاده از گزارش چند وجهي آزمون‌هاي مختلف از لايه‌هاي رفتار، شخصيت، مدل ذهني و مقايسه آن با جايگاه شغلي از خدمات نوتريكا است. بكار بستن نتايج اين خدمت براي مديريت سرمايه‌هاي انساني سازمان بسيار حياتي است. نتايج اين خدمت به كارفرما ديد دقيقتري نسبت به كاركنان خواهد داد، تا در مديريت منابع انساني، حل تعارضات و افزايش بهره‌وري مورد استفاده قرار گيرد.

مزاياي اين خدمت:


....................................................................................................................

نوع خدمت:

گزارش كتبي و مصاحبه حضوري

مراحل سفارش:

براي سفارش اين خدمت با شماره تماس 86081650 تماس بگيريد، پس از مشخص شدن آزمونهاي مربوطه و تكميل مراحل پرداخت گزارش طي 48 ساعت آماده خواهد شد.

دريافت نمونه گزارش:

براي دريافت نمونه گزارش با شماره تماس 86081650 داخلي 2 جهت دريافت نمونه گزارش تماس حاصل فرماييد.